Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:52

Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων - Κλινικών

 

-Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου
-Βήματα και ενέργειες ενός ιατρού που επιθυμεί να ανοίξει ιατρείο
-α)Επιλογή περιοχής και σημείου (χώρος) με επαγγελματική χρήση
-β)Σε περίπτωση που ο χώρος δεν έχει επαγγελματική χρήση τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης από Μηχανικό
-γ)Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση ιατρείου ή αντίστοιχα να μην την απαγορεύει
-δ)Σύσταση και θεώρηση μισθωτηρίου από την Εφορία του ιδιοκτήτη
-ε)Έναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία
-στ)Εγγραφή στον ιατρικό Σύλλογο
-ζ)Ταυτόχρονα ο ιατρός θα πρέπει να φροντίσει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας
για να λάβει «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας».


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (για κοινό ιατρείο -οδοντιατρείο ίδιας ειδικότητας ή συστέγαση ιατρείων -οδοντιατρείων, η αίτηση υποβάλλεται από κοινού, και θα αναγράφεται το είδος του ιατρείου).
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού (για εταιρεία άδειες των εταίρων και επιστημονικά υπευθύνων και λοιπών επαγγελματιών υγείας).
3. Τίτλος ειδικότητας ιατρού (για εταιρεία των εταίρων και επιστημονικά υπευθύνων).
4. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας στον Ιατρικό Σύλλογο.
5. Υπεύθυνη δήλωση (αντί ποινικού μητρώου) ( για εταιρείες των εταίρων ή επιστημονικά υπευθύνων).
6. Εκάστοτε Παράβολο Δημοσίου ευρώ από Δ.Ο.Υ.
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή ταυτοτήτων (για εταιρεία του νομίμου εκπροσώπου).
8. Υπεύθυνη δήλωση του ιατρού:
  α) για φυσικά πρόσωπα: ότι δεν λειτουργεί άλλο ιατρείο σε άλλο χώρο, και δεν είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ.
  β) για ιατρική εταιρεία:
  1. για προσωπική εταιρεία και ΕΠΕ: ότι δεν παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε ιδιωτική κλινική,
  ότι δεν ασκεί ατομικά το επάγγελμα και ότι δεν είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ.
  2. για Α.Ε: ότι ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς του εξ αίματος πρώτου βαθμού, δεν συμμετέχουν σε άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ότι δεν ασκεί ατομικά το επάγγελμα διότι κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου ή ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία του διότι ασκεί ατομικά το επάγγελμα (διατηρεί ιατρείο), και ότι δεν είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ.
9. Μισθωτήριο ή παραχωρητήριο ή συμβόλαιο αγοράς του κτίσματος.
10. Για ιατρείο που θα στεγασθεί σε πολυκατοικία, φωτοαντίγραφο του κανονισμού της οικοδομής στον οποίο θα φαίνεται ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση ιατρείου -οδοντιατρείου. Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
11. α). Διάγραμμα κάτοψης του ιατρείου 1:50 σε (2) δύο αντίγραφα, με την αρχιτεκτονική διευθέτηση των χώρων και τις διαστάσεις τους, θεωρημένο από μηχανικό (όταν υπάρχουν πολλά ιατεία -οδοντιατρεία, στο σχέδιο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ιατρού -οδοντιάτρου).
β) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γ.Ο.Κ. (νομιμότητα κτιρίου,
κτιριοδομικός κανονισμός, κλπ.) και οι τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Α και Β του Π.Δ. 84/2001.
12. Κατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού που θα συνοδεύεται από:
α) αντίγραφα παραστατικών κτήσεως ή χρήσεως του εξοπλισμού (τιμολόγια αγοράς, μισθωτήρια συμβόλαια κλ) β) πιστοποιητικά σήμανσης CE του εξοπλισμού που αποκτήθηκε μετά την 10-4-2001 (για πριν την ημερομηνία αυτή αρκούν τα τιμολόγια κλπ).
13. Για κοινό ιατρείο ίδιας ειδικότητας ή συστέγαση ιατρείων :
α) συμφωνητικό ή καταστατικό λειτουργίας με τους όρους συνεργασίας, θεωρημένο από τον Ιατρικό σύλλογο.
β) βεβαίωση του Ιατρικού συλλόγου, σχετικά με την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας από το συμφωνητικό ή καταστατικό λειτουργίας του ιατρείου.
14. Για εταιρεία (προσωπική, ΕΠΕ. ΑΕ)
α) η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
β) καταστατικό της εταιρείας που είναι σύμφωνο με τους όρους του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001.
γ) βεβαίωση του Ιατρικού -Οδοντιατρικού συλλόγου, σχετικά με την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας από το καταστατικό της εταιρείας.
δ) βεβαίωση του Ιατρικού -Οδοντιατρικού συλλόγου, σχετικά με την εγγραφή της εταιρείας στα μητρώα των αιτουμένων μελών
( απαγορεύεται ιατρός -οδοντίατρος να συμμετέχει σε (2) δύο ιατρικές -οδοντιατρικές εταιρείες).

 

ΧΩΡΟΙ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣΤ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 
10 τ.μ   2,80 μ. ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Ή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  8 τ.μ. 2,00 μ.  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
W.C.  1,5 τ.μ. 0,90 μ.


-Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής
1. Άδεια οικοδομής του κτιρίου.
2. Περιγραφή των δεδομένων οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής.
3. Αντίγραφο καταστατικού εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτίσεως οικοπέδου ή κτιρίου , μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει τα παραπάνω στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια ίδρυσης ,είναι δυνατόν να τα προσκομίσει και με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας .
4. Δήλωση περί του υπολογιζόμενου χρόνου έναρξης των δραστηριοτήτων της κλινικής .
5. Κατάλογο του προβλεπόμενου Ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα.
6. Περιγραφή των δυνατοτήτων της κλινικής για παροχή περίθαλψης και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός της.
7. Περιληπτικός προϋπολογισμός κόστους ανέγερσης κτιρίου και εγκαταστάσεων της κλινικής και τρόπος χρηματοδότησης.
8. Γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου ταμείου για κάθε κλίνη.
9. Πίνακα με το προβλεπόμενο προσωπικό άλλων κατηγοριών (νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ).
Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής κλινικής απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική κλινική
και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις Ιδιωτικές κλινικές,
καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.


Για την χορήγηση της άδειας απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες:
α. Πλήρεις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ. Υ .Π. για τις Ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις.
β. Μελέτη που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων της Κλινικής, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.
Οι ανωτέρω μελέτες και λοιπά τεχνικά στοιχεία πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή,
πρέπει να θεωρούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ. Υ .Π. σε εφαρμογή και των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
10. Αίτηση που να αναφέρει την επωνυμία της κλινικής και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 247/21 -6-1991 .
11. Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Δ/ντής της κλινικής και οι υπεύθυνοι των διαφόρων τμημάτων καθώς και αντίγραφα του Ποινικού Μητρώου τους.
12. Κατάλογος των γιατρών που θα απασχοληθούν στην κλινική και πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο
της περιφέρειας της κλινικής, ο χρόνος λήψεως πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας.
13. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής
14. Κατάλογος από τον οποίο θα προκύπτει ο εξοπλισμός της κλινικής.
15. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων πυρασφάλειας.
16. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης
της Ιδιωτικής Κλινικής και των υπευθύνων μηχανικών οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας ,
σχετικά .uε τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές των Ιδιωτικών κλινικών,
τις Πολεοδομικές διατάξεις καθώς και οι νομικές προϋποθέσεις των κλινικών.
17. Ειδικό τέλος υπέρ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας ανά κλίνηΠαρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:50

Εργαστήρια - βιοτεχνίες - εργοστάσια

 

-Βιοτεχνία-Βιομηχανία
  -Δικαιολογητικά άδειας εγκατάστασης
  - Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων του  
    ήδη υπάρχοντος.
  -Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση  
    επιτρέπεται στον συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή.
  -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη 
    νομοθεσία και έγκριση από την Νομαρχία, Περιφέρεια ή ΥΠΕΧΩΔΕ αναλόγως την κατηγορία.
   -Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση.
   -Σχέδια - μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η 
     εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος.
   -Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του 
     εξοπλισμού.
   -Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης
   -Αμοιβές - φορολογικά
   -Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
 
  -Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας
    -Σχέδια - τεχνική περιγραφή για τη Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Υγείας ή  
     Αγροτικής Ανάπτυξης
    -Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με  
     την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται). 
    -Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
    -Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης.
    -Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 
-Εργοστάσια-Εργαστήρια
  -Δικαιολογητικά άδειας εγκατάστασης
    -Ερωτηματολόγιο το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται   
      για το γνήσιο της υπογραφής
    -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη
    -Βεβαίωση χρήση γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες
    -Τεχνικό υπόμνημα στην περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου
    -Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) στην   
     περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας
    -Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία 
     SEVEZO,σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν. 5697/2000 (ΦΕΚ 405΄Β) κοινή υπουργική απόφαση
    -Γνώμη υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20.ζ του ερωτηματολογίου, εφ’ όσον απαιτείται
    -Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων
 
  -Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας
    -Υπεύθυνη δήλωση φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης 
     ειδικότητας μηχανικών, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης,  
     και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
    -Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και 
      ποιάς ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο
    -Υπεύθυνη Δήλωση του/των αρμοδίου/ων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ών, ο.
      οποίος έχει αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού       
      εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας
 
  -Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)
   -Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
   -Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
   -Άδεια οικοδομής, εφόσον προβλέπεται στην άδεια εγκατάστασης, θεωρημένη για το πέρας των 
    εργασιών.
   -Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής ατμολέβητα, σύμφωνα με την εκάστοτε 
    ισχύουσα νομοθεσία.
   -Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
   -Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της 
    εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε Εθνική οδό.
   -Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία Υγείας για την εφαρμογή του Άρθρου 52 
    της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης  
    Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
   -Για πολυώροφα κτίρια, κανονισμός συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του 
    Ν.3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄), "Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους".
 
   -Για ειδικές περιπτώσεις χωροθέτησης
    -Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 
 


Σελίδα 3 από 8

bgd-contentslider

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 7 επισκέπτες

Επικοινωνία

phone-icon210-9801980

20:49:12

Links

ypeka
LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti durostick logo ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
39 LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop papaioannou diaklogo michanikosgr
Βρίσκεστε εδώ: Home Super User