Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 
 
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου 2014 00:57

Σταμπωτά-Βιομηχανικά Δάπεδα

 Σταμπωτά-Βιομηχανικά Δάπεδα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΑΜΠΩΤΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 


ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (πάχος υλικού 8-10cm)

0-50τ.μ.

21€/μ2

51-100τ.μ.

20€/μ2

101-200τ.μ.

18€/μ2

201-300τ.μ.

17€/μ2

301τ.μ. και άνω

16€/μ2

 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (πάχος υλικού 8-10cm) 

0-50τ.μ.

14€/μ2

51-100τ.μ.

12€/μ2

101-200τ.μ.

11€/μ2

201τ.μ. και άνω

10€/μ2

 

Αλλαγή χρώματος

 +4,8€/τ.μ.

 Βερνίκι

 +4,8€/τ.μ.


ΡΑΜΠΕΣ ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ........................... 40€/τ.μ. 

Τη δημιουργία online πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους για περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ, με την κατάθεση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί ηλεκτρονικά να παρακολουθεί πού βρίσκεται ο φάκελός του, ποιος τον έχει χρεωθεί, σε ποια προθεσμία πρέπει να απαντήσει, εάν έχει καθυστερήσει κλπ, στο επίπεδο της διοίκησης αλλά και των αιρετών υπεύθυνων της αυτοδιοίκησης.

Αυτό το σύστημα θα εφαρμοστεί σε ορίζοντα διμήνου και συνδυάζεται με το νέο σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εφαρμόζεται από το 2011, μέσω του οποίου περιορίστηκε δραστικά το πλήθος των αιτήσεων.

Ακόμη, ο κ. Μανιάτης επεσήμανε ότι με τον αγωγό ΤΑΡ και τον ελληνοβουλγαρικό, τα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, η Ελλάδα έχει κατακτήσει την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της.

Τέλος, ο υπουργός στάθηκε στη σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, ως πηγής επενδύσεων, θέσεων εργασίας, εξοικονόμησης πόρων και αύξησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τονίζοντας ότι το μέλλον της οικοδομής δεν βρίσκεται στην κατασκευή νέων κτιρίων αλλά στην αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Η έλλειψη της συντήρησης δεν είναι ομόνος λόγος της υποβάθμισης του σκυροδέματος. Η υποβάθμιση μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η υψηλή δοσολογία νερού στο ανάμιγμα, η εσφαλμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, τα σφάλματα των στατικών υπολογισμών, οι κακοτεχνίες κατά την κατασκευή, η ενανθράκωση, η διάβρωση του οπλισμού ή η υπερφόρτωση της κατασκευής.

 

Η επισκευή κατασκευής από σκυρόδεμα έγκειται στην αποκατάσταση ή αντικατάσταση του σκυροδέματος ή του φλοιού επικαλύψεως των οπλισμών της κατασκευής μετά την πάροδο αρκετού χρόνο από την αρχική χύτευση. Οι επεμβάσεις αυτές αφ’ ενός μεν είναι δαπανηρές και αφ’ ετέρου απαιτούν κατασκευαστική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι το κόστος αυξάνεται σημαντικά όταν η ποιότητά τους δεν είναι ικανοποιητική, με αποτέλεσμα την πρόωρη αστοχία τους και την ανάγκη επανάληψής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.Συνήθως το ζητούμενο από μια επέμβαση επισκευής είναι η αποκατάσταση της στάθμης εξυπηρέτησης της κατασκευής και η εξασφάλιση ότι το επισκευασθέν στοιχείο ή τμήμα θα διατηρηθεί κατά τον αναμενόμενο χρόνο ζωής της συνολικής κατασκευής.Προς το παρόν δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες για τον έλεγχο του κατά πόσον μια επισκευή είναι επιτυχής. Επιπρόσθετα, μετά την αφαίρεση των ικριωμάτων είναι πρακτικά ανέφικτο να διεξαχθούν έλεγχοι και ο κύριος του έργου συνήθως μένει με την εντύπωση ότι η επισκευή είναι καλώς καμωμένη και ότι δεν υπάρχουν αστοχίες ή προσεχείς αστοχίες. Όμως μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος (όχι υποχρεωτικά μεγάλου) αρχίζουν κάποιες τοπικές απολεπίσεις ή γίνονται εμφανή σημεία διάβρωσης του οπλισμού.

 

Είναι λοιπόν εμφανές ότι απαιτούνται διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (Quality Control, QC) και διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance, QA) για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της επισκευής. Από μόνες τους οι διαδικασίες QC και QA δεν συνεπάγονται, βέβαια, την αξιοπιστία (reliability). Το πρόβλημα με τις επισκευές στοιχείων μιας κατασκευής από σκυρόδεμα είναι ότι συχνά δεν ανταποκρίνονται προς τους τεθέντες στόχους. Σημεία αστοχίας μιας επισκευής είναι η εμφάνιση ρηγματώσεων στο επισκευαστικό υλικό, λεκέδες απo σκουριά και αποκολλήσεις από το υπόστρωμα. Οι ρηγματώσεις και οι αποκολλήσεις μπορούν να συμβούν ακόμα και μετά από μερικές ώρες από την εφαρμογή του υλικού, ή/και μετά από μήνες, και μπορούν να αποδοθούν σε κακοτεχνίες, ανεπαρκή αγωγή (curing), έντονο άνεμο,συστολή ξήρανσης κ.λπ.Ο βασικότερος ίσως λόγος εμφάνισης αστοχιών στις επουλώσεις σκυροδέματος (μπαλώματα, patching), σε μικρό χρόνο μετά την εφαρμογή τους, είναι ότι το υποκείμενο πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπισθεί δεόντως. Ως αστοχία επουλώσεως μπορεί να θεωρηθεί και όταν το επισκευαστικό υλικό δεν είναι συμβατό με την υφή και το χρώμα του παλαιού σκυροδέματος.

 

Ορισμός της συντήρησης


Ως συντήρηση θα μπορούσε να ορισθεί η διαδικασία διατήρησης τμημάτων ή στοιχείων μιας κατασκευής ή η αποκατάστασή τους κατά τρόπον ώστε η κατασκευή να διατηρεί τη λειτουργικότητά της.Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:Ελέγχους, Δοκιμές, Επιθεωρήσεις,Ρυθμίσεις ή Ευθυγραμμίσεις, Αφαίρεση, Αντικατάσταση, Επανεγκατάσταση,Ανίχνευση/Έρευνα προβλημάτων,Επισκευές, Τροποποιήσεις,Ανακατασκευή, Επανορθώσεις κ.λπ.Παρά το γεγονός ότι τόσο το σκυρόδεμα,όσο και το επισκευαστικό υλικό μπορούν να είναι υψηλής ανθεκτικότητας, όλα τα παρα πάνω απαιτούνται, τόσο για το σκυρόδεμα, όσο και για το επισκευαστικό υλικό.Η συντήρηση διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:Συντήρηση αποκατάστασης (Corrective maintenance):

 

Η συντήρηση, η οποία απαιτείται ώστε σε περίπτωση αστοχίας η κατασκευή, να απο κατασταθεί στην προβλεπόμενη ή επιθυμητή στάθμη λειτουργικότητας. Περιλαμβάνει την διαπίστωση του αιτίου τηςαστοχίας, τον εντοπισμό του προβλήματος(θέση επέμβασης), την αφαίρεση, αντικατάσταση ή επισκευή του στοιχείου/μέλους και την επαλήθευση του αποτελέσματος.

 

Οι επεμβάσεις για την συντήρηση ενόςδομήματος πρέπει να σχεδιάζονται και να διευθύνονται από τεχνικούς που διαθέτουν επαρκή εμπειρία, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τους τους ακόλου θους παράγοντες:Ηλικία του δομήματος.Χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος του δομήματος.

 

Χρήση δραστικών ουσιών στο δόμημα.Προηγούμενες εργασίες συντήρησης.Κόστος των επεμβάσεων.Απαιτήσεις αξιοπιστίας των επεμβάσεων αποκατάστασης. Ο ανθρώπινος παράγων παίζει καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες συντήρησης των κατασκευών.Το πρόγραμμα συντήρησης καθορίζει τις μεθόδους και διαδικασίες για την υποστήριξη του συστήματος (ή κατασκευής) καθ’ όλην τη διάρκεια της ζωής του. Περιλαμβάνει τον καθορισμό και την χρήση όλων των απαιτούμενων υλικών για τη διαρκή υποστήριξη του συστήματος/κατασκευής.

 

Σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει:Περιγραφή της προβλεπόμενης στάθμης της συντήρησης.

 

Τους υπεύθυνους για τη συντήρηση (κατασκευαστής / παραγωγός - τελικός δικαιούχος). Κριτήρια για την εξασφάλιση των διαφόρων υλικών/εξαρτημάτων.

 

Παράγοντες αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων. Απαιτήσεις αξιοπιστίας.Τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επιτελείται η συντήρηση.Βασικός στόχος ενός προγράμματος συντήρησης (maintenance plan) είναι η εξασφάλιση αξιοπιστίας στις πραγματοποιούμενες επεμβάσεις επισκευών/αποκαταστάσεων της κατασκευής.Ο όρος αξιοπιστία συσχετίζεταιάμεσα με τους εξής παράγοντες:Το σύστημα (κατασκευή).Τις πιθανότητες.Τις επιδόσεις.Τον στόχο στάθμης λειτουργικότηταςπου τίθεται εκάστοτε.Τις επικρατούσες συνθήκες.Ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Βασικής λοιπόν σημασίας είναι να προσδιορισθούν τα βασικά αίτια βλάβης ήαστοχίας μιας κατασκευής, δηλαδή οι τεχνικές αβεβαιότητες και πιθανότητες.Η εκτίμηση της αξιοπιστίας, ως διαδικασία, συνίσταται στην συλλογή (κατά διαστήματα) στοιχείων για την τεχνική κατάσταση της κατασκευής (στοιχεία input)και τον προσδιορισμό των προσθέτων δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένης στάθμης λειτουργικότητας της κατασκευής.Ο έλεγχος και η διασφάλιση ποιότητας αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρόνο αποδεικνύοντας την τήρηση ή μη συγκεκριμένωναπαιτήσεων, την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της κατασκευής.

 

Για να ενταχθούν τα χαρακτηριστικάαυτά σε ένα σύστημα προσδιορισμούτης αξιοπιστίας πρέπει να συσχετίζονταιμε παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αξιοπιστία (διασύνδεση των αποτελεσμάτων του ποιοτικού ελέγχου με τηναξιοπιστία).Μη αξιόπιστα συστήματα ήκατασκευές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αστοχήσουν, η δε αστοχίαέχει σειρά αιτίων, όπως:Φυσιολογική φθορά.Περιβαλλοντικοί παράγοντες.Κάποιο ελαττωματικό στοιχείο /μέλος της κατασκευής.

 

Χαμηλή ποιότητα (ως προς έναή περισσότερα κριτήρια).Εσφαλμένος σχεδιασμός.Η μειωμένη αξιοπιστίασυνεπάγεται πρόσθετο κόστος:Το κόστος της αστοχίας (ζημιές, διακοπή λειτουργίας[σταλία], αποκατάσταση).Το κόστος αναβάθμισης τηςαξιοπιστίας του συστήματος-κατασκευήςΓενική προσέγγιση στην εκτίμηση της υφιστάμενηςκατάστασης του δομήματοςΣτη σημερινή εποχή πολλοί βιομηχανικοίτομείς έχουν καθορίσει στρατηγικές γιατην εκτίμηση (assessment) της καταστάσεως των υπαρχουσών εγκαταστάσεωνκαι κατασκευών τους και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους. Η συνήθης προσέγγιση είναι η βήμα προς βήμα εκτίμηση, αρχίζοντας από μία γενική οπτική επιθεώρηση και καταλήγοντας σε λεπτομερειακή ανάλυση της δομικής αξιοπιστίας.Η μεθοδολογία περιλαμβάνεται στα πρότυπα ISO 2394 και ISO 1382 Η μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών,η αποτίμηση της υπάρχουσας φέρουσαςικανότητας μέσω στατικής ανάλυσης καιη επιλογή μέτρων για την αποκατάσταση και ενίσχυση, συνιστούν διαδικασίαλήψης αποφάσεων η οποία αποσκοπείστην ανάδειξη των πλέον αποτελεσματικών ερευνών και τροποποιήσεων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη νέων απαιτήσεων χρήσης της κατασκευής και τηνάρση τυχόν αμφιβολιών αναφορικά μετην κατάσταση και τις μελλοντικές επιδόσεις του δομήματος.

 

Βήματα της αποτίμησης

1.Αφορμή για την αποτίμηση

(Assessment initiator).

2.Επισκόπηση του συστήματος,των δράσεων και της κατάστασης(Review system, actions and conditions).

3.Είναι εύλογο να γίνει αποτίμηση;(Assessment reasonable?).

4.Λεπτομερέστερος προσδιορισμόςτου συστήματος, των δράσεων καιτων αντιδράσεων με βάση τα στοιχείααπό το βήμα(2)(Refine system, actions and reactions).

5.Προσδιορισμός αβεβαιοτήτων ή/καιστοχευόμενης στάθμης ασφαλείας(refine uncertainities and/or target safety levels).

6.Υπολογιστική αποτίμηση(Numerical assessment).

7.Εργαστηριακή αποτίμηση(Experimental assessment).

8.Καθαίρεση στοιχείων κατασκευής(Demolish object).

9.Μείωση της στάθμηςπεριβαλλοντικής έκθεσης(Reduction of exposure level).

10.Αποκατάσταση(Restoration).

11.Διατήρηση(Preservation).

12.Ανάλυση κόστους-οφέλους(cost benefit analysis)Μέθοδοι εργαστηριακής καιυπολογιστικής αποτίμησηςΣυνιστάται η ανάλυση να αρχίζει από ένα βασικό επίπεδο (απλουστευμένο) και νακλιμακώνεται.Οι συνήθεις υπολογιστικές εκτιμήσειςαπό τις απλούστερες στις πιο σύνθετεςείναι οι εξής: Γραμμική ανάλυση και έλεγχοςεπιμέρους στοιχείων(Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονιμούς).Υπολογισμός δράσεων καιαντιδράσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια(Refined). Γραμμικός ικανοτικός έλεγχος ελαστικής συμπεριφοράς(Linear elastic redundancy analysis).Μη γραμμική ανάλυση καιέλεγχος στοιχείων(Πλαστική ανάλυση).Ανάλυση δομικής αξιοπιστίας κατά Bayesian(Structural reliability analysis,using Bayesian event updating).Προφανώς η κάθε μία από τις μεθόδουςαυτές δεν είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Συχνά για την ανάλυση σευψηλότερο επίπεδο απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.

 

Με την εξασφάλιση περισσοτέρων δεδομένων μπορεί να σταθμιστεί ακριβέστερα η στοχευόμενη στάθμη ασφαλείας, οιαβεβαιότητες των συνθηκών έκθεσης, οι αντιδράσεις και οι παραδοχές κατάρτισηςτου μοντέλου ανάλυσης του συστήματος.Οι εργαστηριακές δοκιμέςκαι έλεγχοι διακρίνονταιβασικά στις εξής ενότητες:

 

Επιθεωρήσεις

Aπλοί οπτικοί έλεγχοι και μετρήσεις,που συχνά γίνονται κατά τις διαδικασίεςτης συντήρησης.Καταστροφικοί έλεγχοι/δοκιμέςDT, destructive techniques.

Μη καταστροφικοί έλεγχοι/δοκιμές NDT

Μία άλλη κατηγοριοποίηση μπορείνα γίνει με βάση τα χαρακτηριστικάτης αποτιμώμενης κατασκευής: Επίπεδο αντοχών Π.χ. των υλικών (resistance level).Στάθμη έκθεσηςΠ.χ. μέτρηση έντασης ανέμουή ύψους κυματισμού.

Σχέση μεταξύ αντοχής καιστάθμης έκθεσηςΠ.χ. μέγιστα φορτία λειτουργίαςή αστοχίας.Λόγοι χρονικοί και οικονομικοί καθιστούν απαραίτητο τον καλό συντονισμό μεταξύ των αναλυτικών και εργαστηριακών μεθόδων αποτίμησης. Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να απαντώνταιερωτήματα όπως:

Τι αναμένεται από τους εργαστηριακούς ελέγχους/δοκιμές;Τα αποτελέσματα που θα προκύψουνθα είναι χρήσιμα για την σκοπούμενηανάλυση;

 

Τι δεδομένα απαιτούνται για το επόμενο βήμα των υπολογιστικών εκτιμήσεων;Ποιες είναι οι καταλληλότερες δοκιμές/έλεγχοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό;

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα δικαιολογούν το κόστος των εργαστηριακώνελέγχων;ΓΤο Κόστος Κύκλου ΖωήςΜια αποδεκτής στάθμης αξιοπιστία μπορεί να επιτευχθεί με λογικό κόστος, όμωςη υψηλή αξιοπιστία κοστίζει περισσότερο. Το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με τοκόστος κύκλου ζωής (Life Cycle Cost) τουσυστήματος/κατασκευής. Υπό το πρίσμααυτό όταν ένα σύστημα είναι μειωμένης αξιοπιστίας θα είναι περισσότερο δαπανηρό, ακριβώς για το λόγο αυτό!

 

Η αύξηση της δαπάνης σχεδιασμού/εκτέλεσης μιας κατασκευής δικαιολογείταιόταν με τον τρόπο αυτόν αντισταθμίζονται δαπάνες (κόστος) που θα προκύ-ψουν από παράγοντες όπως:Η συντόμευση της διάρκειας ζωής τηςκατασκευής.Η υψηλή δαπάνη συντήρησης.Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια και τηνυγεία των χρηστών.Το κόστος αποκατάστασης.Η αιτιολόγηση του αυξημένου κόστους υλοποίησης (cost effectiveness) απαιτείτην αξιολόγηση των παραγόντων αυτών.Κατά συνέπεια, ο βαθμός αξιοπιστίας μετον οποίο πρέπει να υλοποιείται μια κατασκευή, συναρτάται με τις οικονομικές επιπτώσεις μιας κατασκευής μικρότερηςαξιοπιστίας.Για την βελτίωση της αξιοπιστίας ενόςσυστήματος θα πρέπει να εντοπισθούν,να αντιμετωπισθούν ή να μετριασθούνοι βασικές αιτίες των αστοχιών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανάλυση αστοχίας (failure analysis) και τα βασικά της βήματα είναι τα ακόλουθα:

Εντοπισμός των δυνητικών αστοχιών.Συγκέντρωση στοιχείων γιατις αστοχίες αυτές.Οπτικός και φυσικός έλεγχος(με απλό φορητό εξοπλισμό).

Διαπίστωση της αστοχίας. Εργαστηριακές δοκιμές

Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του νόμου 4178/2013

Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και για λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου, που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου, μπορεί να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας για υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων αυτών. Η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους.

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται συμψηφισμό, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, το ποσό του ειδικού προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί.

β) Αντίγραφο της άδειας δόμησης, της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την ΥΔΟΜ αν απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.

γ) Τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.

δ) Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η πρώτη λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη των εργασιών αλλά μετά την υπαγωγή στο νόμο 4178 και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου

ε) Πόρισμα - Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η επίτευξη του ενεργειακού στόχου της παραγράφου 4.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών - εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους.

Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για Στατική Ενίσχυση κτιρίων του νόμου 4178/2013

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται συμψηφισμό, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, το ποσό του ειδικού προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στατικής ενίσχυσης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί.
β) Τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
γ) Αντίγραφο του δελτίου δομικής τρωτότητας που έχει κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης αυθαιρέτων και αντίγραφο της μελέτης στατικής επάρκειας αν αυτή είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτική για την υπαγωγή του αυθαιρέτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013, εκπονείται, πριν τις επεμβάσεις και υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
δ) Θεωρημένη άδεια δόμησης ή έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του ν.4178/2013.
ε) Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην εκδοθείσα άδεια στατικής ενίσχυσης.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του, καθώς επίσης και ότι για το εν λόγω κτίριο δεν έχει λάβει επιδότηση/ενίσχυση από προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές για τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Για το συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κλπ, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για τον υπολογισμό της σχετικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη τα όρια των δαπανών που περιγράφονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου, που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου, δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης για την στατική ενίσχυση των κτιρίων αυτών. Εξαιρούνται κτίρια που έχουν λάβει για αυτά επιδότηση - ενίσχυση από προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση). Οι παρεμβάσεις αφορούν στην επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό. Στο συμψηφισμό εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κλπ, για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης και για τις μελέτες στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης όταν αυτές δεν αναφέρονται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4178/2013 (Α' 174) υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή. Στην αμοιβή των μηχανικών για την σύνταξη των ως άνω μελετών δύναται να συμψηφίζεται μέγιστο ποσοστό ίσο με το 5% του ήμισυ (50%) του ειδικού προστίμου. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για τον υπολογισμό της σχετικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το τιμολόγιο της Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής». Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του νόμου 4178/2013 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλει έχουν ελεγχθεί για την ορθότητα και την πληρότητα τους και ότι τα παραστατικά που υποβάλλονται αντιστοιχούν στις εργασίες που έχουν δηλωθεί και πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση ή την στατική ενίσχυση της ιδιοκτησίας ή του ακινήτου. Είναι δυνατή η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών για την ίδια ιδιοκτησία ή ακίνητο και για τις δύο περιπτώσεις συμψηφισμού του ειδικού προστίμου, με την προϋπόθεση ότι ο συμψηφισμός διενεργείται συνολικά για ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου. Σε περιπτώσεις υπαγωγής όπου το ενιαίο ειδικό πρόστιμο συμψηφίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4178/2013 για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται το αρχικό υπολογιζόμενο ποσό πληρωμής πριν το συμψηφισμό κατά τα ανωτέρω. Τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου που υπολείπεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων, που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, τα παραστατικά και τα δελτία αποστολής, καθώς και τα πορίσματα των επιθεωρητών ενέργειας ή των Ελεγκτών Δόμησης είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων ή/και αναληθών δηλώσεων, το ειδικό πρόστιμο που αρχικά είχε υπολογιστεί από την ηλεκτρονική διαδικασία του ηλεκτρονικού συστήματος διπλασιάζεται. Για την επιβολή του διπλασιασμού του ειδικού προστίμου εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία υποβάλλεται στο ΤΕΕ. Ο έλεγχος μετά από καταγγελία ή εντολή δημοσίων αρχών δύναται να διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης όπως ορίζονται στο ν. 4030/2011 (Α΄ 249), τυχαία, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Οι ανωτέρω δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν.4178/2013 και πριν την δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, επί ιδιοκτησιών ή ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013, δύναται να συμψηφιστούν με το ειδικό πρόστιμο, εφόσον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής βεβαιώσει ότι οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, στα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται ειδική μνεία για την χρονολογία έκδοσης των δικαιολογητικών και των παραστατικών σε σχέση με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Πλην του αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Kοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας υπέγραψαν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

Πρόκειται για δύο υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες κατευθύνονται ήδη προς δημοσίευση και καθορίζουν συνολικά το πλαίσιο που θα διενεργείται ο συμψηφισμός των προστίμων των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπεται στο νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 00:42

Ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα κτίρια

Από την ερχόμενη χρονιά ξεκινά η διαδικασία για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτισμάτων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, με στόχο όλα τα στοιχεία να αποτυπωθούν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα περίπου 500.000 αυθαίρετα που έχουν (ή θα έχουν) υπαχθεί στους νόμους της τακτοποίησης, για τα οποία η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί μέσω του νέου θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και θα είναι υποχρεωτική. Ακίνητα χωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προθεσμιών θα θεωρούνται παντελώς αυθαίρετα. Η υποβολή ψευδών στοιχείων από τον αρμόδιο μηχανικό θα τιμωρείται αυστηρά με υψηλά πρόστιμα και στέρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα θεσπίστηκε το 2010, στον νόμο περί ημιυπαίθριων και από τότε εκκρεμεί. Πριν από λίγες ημέρες υπογράφτηκε από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και προωθήθηκε στο ΣτΕ.

Για την κατάρτισή του υπήρξε στενή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στο ΥΠΕΚΑ πιστεύουν πως μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία από το ανώτατο δικαστήριο και το ΠΔ θα τεθεί σε εφαρμογή τους πρώτους μήνες του 2015. Οπότε θα αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες. Οι πολίτες υποχρεούνται κάποια στιγμή εντός της δεκαετίας (ή πενταετίας για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων) να συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Πέραν ωστόσο της γενικής προθεσμίας, σε περίπτωση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας σε κτίριο, για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πρέπει να συμπληρωθεί η ταυτότητα για το σύνολο του κτιρίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης κτίσματος, πρέπει να συμπληρωθεί ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα αντικαταστήσει την βεβαίωση του μηχανικού που συνοδεύει σήμερα τα συμβόλαια. Το έργο της συμπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου αναλαμβάνει μηχανικός, τον οποίο ορίζει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή με αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται κωδικός ιδιοκτήτη, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αρμόδιο μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη.

Η ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής ισχύει τόσο για το σύνολο του κτιρίου όσο και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή κάθετες. Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις μεταξύ συνιδιοκτητών, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσει ο κάθε ιδιοκτήτης ξεχωριστά για το διαμέρισμά του. Οποιαδήποτε εργασία καθ' υπέρβαση της άδειας δόμησης ή της ταυτότητας κτιρίου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου.

Σε περιπτώσεις υποβολής ψευδών στοιχείων ταυτότητας κτιρίου από τον αρμόδιο μηχανικό, προβλέπονται, πέρα των ποινικών κυρώσεων, πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ και αναστολή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για διάστημα από δύο έως 24 μήνες.

Μέσω Διαδικτύου και οι άδειες
Από το 2015, μαζί με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα, αρχίζει να εφαρμόζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και έκδοση των αδειών δόμησης.

Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ προβλέπει πως στο τέλος Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί πιλοτικά ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών σε 6 πολεοδομικά γραφεία, μεταξύ των οποίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου κ.ά., ώστε στη συνέχεια να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Δικαιολογητικά και μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μέσα στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στάδια, χωρίς να χρειάζονται τα πηγαινέλα των μηχανικών στις πολεοδομίες. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας μέσω του υπολογιστή τους με ειδικό κωδικό πρόσβασης. Πρόσβαση θα έχει φυσικά και ο μηχανικός, καθώς και οι υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ.

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και συνδέεται με τον νέο θεσμό της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ως μέρος ενός συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το κτιριακό απόθεμα της χώρας.

Με στόχο στη συνέχεια, μέχρι την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου το 2020, να υπαχθούν σε αυτό και όλα τα χωρικά και πολεοδομικά στοιχεία της επικράτειας.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 23:53

Ιστορικό εταιρίας

 information

2004

ΑR.GO.TECNICA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τρίτωνος 35-37, Π. Φάληρο, Τ.Κ.175 61            

Τηλ: 210 9822288 – Fax: 2109569458

 

Ο Αρίδας Αθανάσιος (Πολιτικός Μηχανικός) και ο Βασίλειος Γκουγκουλής (Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) συστήνουν την πρώτη εταιρεία. Στόχος τους είναι να προσφέρουν λύσεις στον τομέα των κατασκευών-ανακαινίσεων που γνώριζε μεγάλη άνθηση την εποχή εκείνη. Από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά όμως ο τρόπος παρέμβασης και συνεισφοράς μας φέρει πάντοτε τη σφραγίδα που μας κάνει περήφανους.

 

2006 

fsd

 Νέες ιδέες, νέο όραμα, νέοι άνθρωποι και η AR.GO.TECNICA παίρνει άλλο σχήμα. Συγκροτείται το πρώτο τεχνικό γραφείο Από τον Αρίδα Αθανάσιο στο Παλαιό Φάληρο.

 

2008

das

Το γραφείο αναλαμβάνει δράση και στην Αθήνα. Μισθώνει ένα χώρο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και δραστηριοποιείται πλέον κυρίως εκεί.

 

2009

sd

Η εταιρεία αλλάζει νομικό πρόσωπο και μετασχηματίζεται σε Ο.Ε.  Η διαχείριση περνάει οριστικά στον ιδρυτή Αθανάσιο Αρίδα και τον Πολιτικό Μηχανικό Κωνσταντινίδη Νικόλαο ο οποίος διατηρούσε ήδη  πενταετή προσφορά στην εταιρία. Η ανάληψη ανώτατων διοικητικών θέσεων από στελέχη της εταιρίας με εξαιρετική προσφορά έχει πια σηματοδοτηθεί.

 

2012

sd

Η εταιρεία μετακομίζει σε νέα γραφεία επί της οδού Γ Σεπτεμβρίου λόγω ανεπάρκειας χώρου. Η εταιρεία εκτείνεται πλέον σε τριακόσια τετραγωνικά (300) επιφάνεια με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή για να υποστηρίξει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο τις ανάγκες της εποχής και τον υψηλό ανταγωνισμό.

 

2014

 

anadomosd               

Η εταιρεία με σκοπό να καλύψει την ζήτηση στη Βόρεια Ελλάδα δημιουργεί δίκτυο με την τεχνική εταιρεία ΑΝΑΔΟΜΩ που έχει αποκλειστικά πλέον στο τιμόνι της τον Νικόλαο Κωνσταντινίδη, και μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει πανελλαδικά με ομοιόμορφη ποιότητα παροχής υπηρεσιών


 

IMG 3566 IMG 3567 IMG 3571
IMG 3580 IMG 3588 IMG 3572
IMG 3602  IMG 3606 IMG 3612
IMG 3620 IMG 3579  IMG 3632
IMG 3575


Αναστολή έως και πλήρη διαγραφή προστίμων από ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ προβλέπει εγκύκλιος για όσους έχτισαν αυθαίρετα και τα νομιμοποιούν για 30 έτη πληρώνοντας πρόστιμο αυθαίρετης δόμησης μέχρι και σε 102 δόσεις.

Με εγκύκλιό του Ίδρυμα αναφέρει ότι με μια αίτηση, διαγράφονται χρέη προς το ΙΚΑ που αντιστοιχούν σε ανεξόφλητα «οικοδομικά ένσημα» καθώς και πρόστιμα και προσαυξήσεις για χιλιάδες αυθαίρετα που νομιμοποιήθηκαν με το νόμο του 2013, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα για τις πολεοδομικές παραβάσεις.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 23:31

ΙΚΑ:Διαγραφή χρεών για τα αυθαίρετα

Αναστολή έως και πλήρη διαγραφή προστίμων από ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ προβλέπει εγκύκλιος για όσους έχτισαν αυθαίρετα και τα νομιμοποιούν για 30 έτη πληρώνοντας πρόστιμο αυθαίρετης δόμησης μέχρι και σε 102 δόσεις.

Αναστολή πληρωμής εισφορών στο ΙΚΑ για τις εργασίες ανέγερσης ή επισκευής ή αλλαγής χρήσης που έκαναν στο ακίνητό τους κερδίζουν όσοι τακτοποιούν το αυθαίρετό τους και ε΄χουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 4178/13 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Διαβάστε παρακάτω "Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες χρήσεων γης"

s3 xrhseis-ghs 2506--4-thumb-large

Σελίδα 3 από 10

bgd-contentslider
Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 11 επισκέπτες

17:05:49

Links

ypeka
LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti durostick logo ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop papaioannou diaklogo michanikosgr