Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:47

Πρατήρια βενζίνης - λιπαντήρια

 

- Έγκριση Καταλληλότητας Θέσης και Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων  
  Δημόσιας Χρήσης, Εντός Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεων
  -Αρμόδια Υπηρεσία 
  -Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του   
   τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.   
 
-Προϋποθέσεις 
  -Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για πρατήριο υγρών καυσίμων στην προτεινόμενη θέση 
   και σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου η αναθεώρηση της άδειας οικοδομής του για την εγκατάσταση 
   του πρατηρίου
  -Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης με  
   το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
  -Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος.
  -Να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του Ν. 1650/86.
  -Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 5 & 6 του ΠΔ 1224/81, όπως ισχύει.
  -Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
  -Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
  -Να είναι Έλληνας υπήκοος.
  -Να μην υπάγεται στις στερήσεις του Ν. 1376/88 (ανυποταξία ή λιποταξία)
  -Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα της 
   χρήσης αυτού.
 
-Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
  -Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 
  -Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συναινεί για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων 
   (περίπτωση που το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο)
  -Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τετραπλούν
  -Δήλωση του Μηχανικού στην οποία να δηλώνει ότι η προτεινόμενη θέση είναι κατάλληλη για την 
   ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσίμων
  -Σχεδιάγραμμα του κτιρίου, της θέσης των αντλιών, δεξαμενών του πρός ίδρυση πρατηρίου
  -Σχεδιάγραμμα που εμφανίζει τις διαστάσεις, τη θέση των δεξαμενών και της ηλεκτρικής 
   εγκατάστασης
  -Τεχνική έκθεση για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εις τριπλούν
  -Προϋπολογισμό της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών, δεξαμενών εις τριπλούν
  -Γραμμάτιο κατάθεσης σε Δημόσιο Ταμείο 29,50 ΕΥΡΩ
  -Γραμμάτιο Δημόσιου Ταμείου 29,50 ΕΥΡΩ για κάθε αντλία και 17,50 ΕΥΡΩ για κάθε φορητή 
   αντλία και 29,50 ΕΥΡΩ για την εγκατάσταση πλυντηρίου - λιπαντηρίου
  -Έγκριση απότμισης πεζοδρομίου από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία
  -Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή Τράπεζα για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη της
   Μελέτης
  -Αποδεικτικό κατάθεσης των νόμιμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ της αμοιβής μηχανικού
  -Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού
  -Θεωρημένο πινάκιο αμοιβής (θεώρηση από ΤΕΕ ή Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών)
 
-Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου
  -Προϋποθέσεις
  -Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων.
  -Να διαθέτει άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
  -Αν είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της 
   ηλικίας του.
  -Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου ότι
   οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι    
   όροι και οι προϋποθέσεις του ΠΔ 1224/81, όπως ισχύει.
  -Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
  -Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
  -Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι η κατασκευή του πρατηρίου και οι εγκαταστάσεις εντός αυτού 
   έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους όρους της άδειας ίδρυσης.
  -Βεβαίωση της αρμόδιας για την προ του πρατηρίου οδό Υπηρεσίας περί της κυκλοφοριακής 
   σύνδεσης του πρατηρίου.
  -Αδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας 
   οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
  -Πιστοποιητικό πυρασφαλείας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος.
  -Απόφαση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από την αρμόδια Υπηρεσία
 
-Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός ή εκτός κατοικημένης   
  περιοχής λόγω παραχώρησης χρήσης ή εκμετάλλευσης του (αλλαγή δικαιούχων) (29/06/2004)
  -Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:
  -Aίτηση του νέου εκμεταλλευτή (χορηγείται από την Yπηρεσία μας). 
  -Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 του ενδιαφερόμενου: ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του 
   πρατηρίου, 
  -ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για  
   ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και 
   ότι δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο πρατήριο. 
  -Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Tαμείο 29,50 € για κάθε μόνιμη αντλία,17,61 € για κάθε φορητή
   αντλία και 29,50 € για έκαστο πλυντήριο - λιπαντήριο. 
  -Ο ενδιαφερόμενος πρέπει: 
  -Nα μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 (καταδίκη για ανυποταξία ή  
   λιποταξία) και να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων. 
  -Nα έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός αν υπάγεται 
   στην εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 1224/81 (ΦEK 303/A/81). 
  -Nα έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου, εκτός αν υπάγεται στην εξαίρεση της παρ. 8 
   άρθρου 15 Π.Δ. 1224/81. 
  -Aπό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει αλλαγή στα στοιχεία της 
   εγκατάστασης και να υπάρχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 
  -Ο χρόνος που απαιτείτε για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι δέκα (10) ημέρες από την 
   υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον αυτά είναι πλήρη.
 
-Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου 
  -Προϋποθέσεις:
  -Να επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις χρήσεις γης
  -Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την είσοδο-έξοδο οχημάτων (σαν 
   σταθμός μικρού μεγέθους)
  -Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/86
  -Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί το πλυντήριο αυτοκινήτων ή να έχει το  
   νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού
  -Δικαιολογητικά:
  -Αίτηση 
  -Παράβολο 29,50 €
  -Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι «δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για 
   νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για   
   ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου»
  -Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου
  -Βεβαίωση χρήση γης 
  -Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος 
  -Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα 
  -Κάτοψη του πλυντηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
  -Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
  -Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
  -Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα 
  -Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα
  -Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις 
  -Διαδικασία:
  -Έλεγχος των δικαιολογητικών 
  -Διενέργεια αυτοψίας
  -Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτούμενων δαπανών 
  -Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής 
  -Χορήγηση άδειας ίδρυσης 
  -Χρόνος Διεκπεραίωσης:
  -Από 10 - 15 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών
  -Κόστος:
  -29,50 €
 
-Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου
  -Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  -Αίτηση.
  -Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο
   αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την   
   ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του 
   υπεύθυνου του πλυντηρίου - λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών 
   & Επικοινωνιών.
  -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού « ότι η  κατασκευή του 
   σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθη-σαν σύμφωνα με τα  εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα  
   και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι  και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και 
   του Π.Δ 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
  -Βεβαίωση Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
  -Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 
 
 
 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:44

Parking αυτοκινήτων - Παιδικοί σταθμοί

 

-Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένοι).
-Προϋποθέσεις :
  1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας .
  2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του  
      σταθμού. 
  3. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86.
  4. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4  
     του Π.Δ. 455/ 76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.
  5. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το  
      νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.
 
-Δικαιολογητικά : 
  1. Αίτηση 
  2. Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ για μονόροφους σταθμούς και 59,00 ΕΥΡΩ για πολυόροφους .
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι « δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για 
      νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/ 88 από αμετάκλητη καταδίκη για 
      ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου.
  4. Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
  5. Βεβαίωση χρήση γης .
  6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος .
  7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα .
  8. Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων  
      κυκλοφορίας σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100 ή 1 : 50.
  9. Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
  10. Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
  11. Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα .
  12. Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα..
  13. Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των
        αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός .
  14. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
  15. Βεβαίωση αρμόδιας Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΜΕΟ) για σταθμούς μεγάλου μεγέθους .
  16. Βεβαίωση Οργανισμού Αθήνας.
 
-Διαδικασία :  
  1. Έλεγχος των δικαιολογητικών.
  2. Διενέργεια αυτοψίας.
  3. Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτουμένων δαπανών.
  4. Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής .
  5. Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού.
  -Χρόνος διακπεραίωσης :
  15 - 30 ημέρες από την κατάθεση πλήρη δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης μη συμπεριλαμβανομένου 
  του χρόνου από την έγκριση του προϋπολογισμού μέχρι την υποβολή στην Υπηρεσία μας των αποδεικτικών πληρωμής από 
  τον μηχανικό.
 
-Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων (στεγασμένων) 
-Δικαιολογητικά:
  -Αίτηση
  -Άδεια οικοδομής
  -Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας (σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου κατατίθεται η  
   εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας σε αυτό το στάδιο)
   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η κατασκευή του    
   σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα   
   και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και  
   του Π.Δ/τος 455/76
   Κατά περίπτωση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

-Διαδικασία:
  -Έλεγχος των δικαιολογητικών
  -Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
  -Χρόνος Διεκπεραίωσης:
   20 - 30 ημέρες από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών
  -Σημείωση:
  Η άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί 
  αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 -Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού   Γενικά 
  αυτοκινήτων.
 -Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων 
 -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού (Σε περίπτωση που ο   
  σταθμός λειτουργεί μετά την 18.00) 
  Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η 
  κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα   
  σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της   
  άδειας ίδρυσης και του Π.Δ 455/76 όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
 -Σημειώσεις και επεξηγήσεις
  Η άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται αφού   
  υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.
  Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και  
  επιπλέον δικαιολογητικά.
  Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη    
  θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε  
  δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια 
  οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.
 
-Προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικού παιδικού σταθμού
  -Για την ίδρυση Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την  
   ανάλογη έκταση οικοπέδου.
  -Οι μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται μέσα σε αστικές-ημιαστικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση   
   των Μονάδων Φ.Π.Α.Δ. σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για   
   άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με την Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. είσοδο ή έξοδο. 
  -Το γήπεδο της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους      
   όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από  
   την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και 
   οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή,  
   σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής  
   πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου. 
   -Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ιδρυθεί Μονάδα Φ.Π.Α.Δ σε χώρο μη ρυπαίνουσας βιομηχανίας/  
    βιοτεχνίας,για τα παιδιά των εργαζομένων σ’ αυτή αποκλειστικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχει 
    σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ανθυγιεινή ή οχληρή    
    όπως ορίζεται πιο πάνω.
 
-Άδεια ίδρυσης
 -Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής   
  Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω  
  δικαιολογητικών:
 -Aίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά   
  το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου),την επωνυμία ,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός  
  ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.),την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα 
  εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 
 -Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυμίας της Μονάδας. 
 -Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του   
  ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. 
 -Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την  
  αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή  
  επέκταση σε υπάρχον κτίριο.
-Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: 
 -Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.     
 -Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου   
   ρυμοτομικού σχεδίου.    
 -Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
   αποχέτευσης.    
 -Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.     
 -Τον αριθμό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.,  
  πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους,( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες  
  υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας  . 
  Φ.Π.Α.Δ  
 -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια, που θα  
  δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 
 -Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια  
  Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για  
  κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα  της κλοπής,  υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,  
  πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί 
  ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για  
  οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 
 -Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, η  
- Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. 
 -Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
 -Η Εμπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο 
  επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος  
  πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της 
  τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 
 -Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης) 
 - Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της  
  οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα ).
  Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω   
  δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια
  Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ( μαζί  
  με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη 
  οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο 
  Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ  :
  Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας 
  υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας
  1. H εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελάτη και
  2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από 
  την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.
 
-Άδεια Λειτουργίας
- Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και  
  χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας 
  Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα 
  παρακάτω δικαιολογητικά:
-Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού),στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα 
  μνημονεύει τον αριθμό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση. 
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που  
  προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. 
-Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. 
 Εκδίδεται στη συνέχεια  η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση 
 της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις 
 προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού 
 οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει.
-Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
  -To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 
  -Ο αριθμός  των βρεφών - νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ 
  -Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 
  -Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π). 
 
 
 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:37

Αναψυκτύρια - Snack bar

 

-Αναψυκτήριο με καθίσματα
  -Είναι το κατάστημα στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε     
   περαστικούς πελάτες ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά  ταψιού, πάστες, κωκ, εκλαίρ, παγωτά κ.τ.όμ.),  
   τοστ, σάντουιτς,  πίτες (τυρόπιτες, σπανακόπιτες κ.ά.) καφές, οινοπνευματώδη και αναψυκτικά ποτά.

 

 
 
-Αναψυκτήρια περίπτερα
  -Είναι μικρά καταστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε λυόμενες κατασκευές από
   κατάλληλα υλικά και θα στηρίζονται σε μόνιμη θέση από μπετόν με εμβαδόν τουλάχιστον 8 τ.μ. και  
   ελάχιστο ύψος 2,20 τ.μ. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες, οδικές αρτηρίες, 
   σταθμούς αυτοκινήτων, λιμάνια και αεροδρόμια, τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, ακτές 
   κολύμβησης  και γενικά σε χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατόμων. 
   Επιτρέπεται να προσφέρουν αναψυκτικά ποτά, καφέ, καφέ και άλλα ροφήματα, τυποποιημένα παγωτά  
   ή χύμα σε χωνάκι και ορισμένα είδη γλυκισμάτων, όπως κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες  
   κ.τ.όμ. καθώς και πίτες (τυρόπιτες, σπανακόπιτες), τοστ ή άλλα σάντουιτς.

 

 
 
-Αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα 
  -Είναι μικρά καταστήματα που λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης  κατασκευής με ελάχιστο εμβαδόν 15 
   τ.μ. τουλάχιστον, τα οποία προσφέρουν σε όρθιους πελάτες ορισμένα είδη γλυκισμάτων, όπως κωκ,.
   εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες    κ.τ.όμ., τυποποιημένα παγωτά ή χύμα σε χωνάκι, τοστ ή 
   άλλα σάντουιτς, πίτες (τυρόπιτες, σπανακόπιτες), αναψυκτικά ποτά, παστεριωμένο γάλα και προϊόντων 
   αυτού πλην των τυροκομικών, καφέ μπύρα. Στα  καταστήματα αυτά αν τα προσφερόμενα γλυκίσματα 
   και οι πίτες παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα θα υπάρχει ιδιαίτερος κατάλληλος χώρος 
   παρασκευαστηρίου εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον, με τον ανάλογο εξοπλισμό. Αν τα προσφερόμενα 
   είδη θα ψηθούν μόνο στο κατάστημα, απαιτείται κλίβανος και επιπλέον χώρος   3 τ.μ. τουλάχιστον

 

 
 
-Κυλικεία Μεγάρων-Σχολείων-Ιδρυμάτων 
  -Είναι μικρά καταστήματα που λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης κατασκευής με ελάχιστο εμβαδόν 8 τ.μ. 
   τουλάχιστον,  και βρίσκονται εντός μεγάρων (σε ισόγεια, ορόφους, στοές) στα οποία στεγάζονται 
   γραφεία ή καταστήματα , σε σχολεία, ιδρύματα, και γενικά σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων. 
   Επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ, άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, 
   κέικ) τυποποιημένα ή χύμα παγωτά, τοστ, σάντουιτς, σοκολάτες, πίττες, αναψυκτικά ποτά ή και 
   οινοπνευματώδη εφόσον δεν απαγορεύεται. Στα κυλικεία Σχολείων επιτρέπονται μόνο τα είδη που 
   αναφέρονται στις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, και εφόσον γίνεται έψηση προϊόντων ζύμης 
   απαιτούνται   6 τ.μ. επιπλέον με τον ανάλογο εξοπλισμό.

 

 
 
-Σνακ μπαρ (Ζυθοπωλεία, Μπυραρίες, Ουζερί, Fast food) : προσφέρει κυρίως οινοπνευματώδη με την 
  συνοδεία ποικιλίας πρόχειρων φαγητών ζεστών ή κρύων συμπεριλαμβανομένου και του ψημένου 
  κρέατος(σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες κ.τ.ομ.). Μπορεί επίσης να προσφέρει και σαλάτες, τυρί, φρούτα,
  παγωτό και περιστασιακά καφέ.
 

 

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:50

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4178/13

 vevaiwsi metavivasis

 

-Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων από εδώ και στο εξής με το νόμο Ν.4178/13 γίνονται μόνο με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση.

 

-Παρέχουμε την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Στη βεβαίωση μεταβίβασης, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.

 

-Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται από εμάς, άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) και σε 24 ώρες , (αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου , οπότε και απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87).

 

-Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα,  υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.

 

-Σε αυτή τη βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευής του, τυχούσες νομιμοποιήσεις κ.λ.π., βεβαιώνεται  αν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο αυθαίρετη χρήση και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποια νομοθεσία ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 23. Παρ. 4 του Ν.4014.

 

-Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων η κοινόκτητων χώρων του ακινήτου.

 

-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

-Γίνεται Ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» σε Μηχανικό από τον Ιδιοκτήτη του ακινήτου.

-Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,  επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη, ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, ή ότι στη διακεκριμένη αυτοτελή, οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία δεν έχουν εκτελεστεί, αυθαίρετες κατασκευές.

-Παρέχονται στο Μηχανικό Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, Σύσταση Οριζοντίου ή Κάθετου Ιδιοκτησίας, αν υπάρχει συνιδιοκτησία, τα σχέδια της Μελέτης της Οικοδομικής Άδειας (αν έχει εκδοθεί), που αφορούν το ακίνητο, ή αν είναι αυθαίρετο, ή υπάρχουν αυθαιρεσίες του Πολεοδομικού κανονισμού τις ανάλογες Νομιμοποιήσεις που υπάρχουν.

-Γίνεται επί τόπου στο ακίνητο Αυτοψία και έλεγχος από τον Μηχανικό, της σωστής εφαρμογής των παρεχόμενων Αδειοδοτημένων Μελετών κλπ.

-Ο Μηχανικός διαβιβάζει τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη και της Νομιμότητας του Ακινήτου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο ΤΕΕ και εκδίδεται η ανάλογη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».


Οι τιμές ξεκινούν από τα 70,00€ και παράδοση σε 24 ώρες συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης. 

 energy efficiency

 

-Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

 

-Η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται για όλα τα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.), ως εξής:

 

-Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

 

-Υφιστάμενα:

  - Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτηρίου και πώληση-αγορά τμήματος

    κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου

    κτηρίου.

 

-Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα

  «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

 

-Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για ΝΕΕΣ συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

 

-Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για τις εξής περιπτώσεις:

  -Για κτήριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ.

   ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)

    -Για κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης

     αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

 

-Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

 

-Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

  -Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή

   Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.

     -Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις

      πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά      

      σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια  

      Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

        -Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς  

         κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

            -Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με

             την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του

             Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

 

 

-Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

-Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

1.         Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2.         Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο

(εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3.         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα

4.         Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

5.         Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

6.         Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

(προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

 

-Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

1.         Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2.         Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο

(εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3.         Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

4.         Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων

(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

5.         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα

6.         Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

7.         Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

8.         Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

9.         Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

(προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

 

-Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

-Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

-Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)

-Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

-Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής

-Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

-Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)

-Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 

Στοιχεία Ιδιοκτητών

-Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

 

-Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών

-Δ.Ο.Υ.

-Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

-Συνεννοήσεις με πελάτη για τα δικαιολογητικά

-Επίσκεψη στον χώρο και μετρήσεις

-Εργασία στο γραφείο για την δημιουργία του αρχείου

-Δημιουργία Έργου ΤΕΕ στο σύστημα αμοιβών

-Σύναψη συμφωνητικού για αμοιβή και σκανάρισμα και ανέβασμα στο ΤΕΕ

-Προκαταβολή Φόρου μέσω TAXISNET και ταυτόχρονη πληρωμή

-Πληρωμή της αμοιβής στην εθνική και τσμεδε/εμπ

-Έκδοση ΠΕΑ, έκδοση Απόδειξης και παράδοσης στον πελάτη

-Κατάθεση συμφωνητικού/συμφωνητικών στην εφορία

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:47

Τεχνικός Ασφαλείας

 kentriki

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΠΔ 17/96).
 • Μελέτη Σήμανσης.
 • Διαδικασίες ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών.
 • Μελέτη και Μέτρηση φυσικών παραγόντων (θόρυβος, θερμοκρασία,

υγρασία, φωτισμός).

 • Μέσα ατομικής προστασίας.
 • Μελέτες Εργονομίας.
 • Μελέτες Πυρασφάλειας

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της ΠΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ παρέχει συμβουλές και υποδείξεις,

προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:

1. Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.

2.Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

3.Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).

4. Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .

 

Ο Ιατρός Εργασίας της ΠΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ:

Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.

 • Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων των παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών

 

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Η ΓΕΕΚ, επιτυγχάνει τα εξής:

 • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στην επιχείρηση.
 • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
 • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
 • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.

 

Μελέτη σήμανσης

Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα Διεξαχθεί η Μελέτη
 • Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου
 • Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης
 • Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση
 • Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας


 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

- Οι τιμές ξεκινάνε από τα 10€ ανά μήνα με 48 ώρες παράδοση του πρώτου ελέγχου και της διεκπεραίωσης πρωτοκόλλησης του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας


           
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:46

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Περιεχόμενο τοπογραφικού διαγράμματος για έκδοση αδείας εντός σχεδίου

 1. Αποτύπωση της περιοχής του οικοπέδου ή του γηπέδου.
 2. Σε οικόπεδο εντός σχεδίου γίνεται πλήρης αποτύπωση του οικοπέδου και των ομόρων του, ως και αποτύπωση των όψεων των οικοδομών στους δρόμους, που περιβάλουν το οικοδομικό τετράγωνο, (και στις δύο πλευρές των οδών αυτών).
 3. Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων και το είδος των κτισμάτων
 4. Αναγράφονται οι συντεταγμένες και τα υψόμετρα των κορυφών του ενδιαφερομένου οικοπέδου, ως και τα ερυθρά υψόμετρα της οδού στην οποία έχει πρόσωπο το οικόπεδο. Όταν η κλίση του εδάφους είναι σχετικά μεγάλη σχεδιάζονται και υψομετρικές καμπύλες.
 5. Αποτυπώνονται υφιστάμενοι κράσπεδα, στύλοι της ΔΕΗ, δένδρα και τα χρησιμοποιηθέντα ορόσημα.
 6. Σχεδιάζονται οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές των οδών, που περιβάλουν το οικοδομικό τετράγωνο (και στις δύο πλευρές αυτών), τα πλάτη των οδών αυτών και των προκηπίων των, ως και η ονομασία αυτών.
 7. Αναγράφονται τα εμβαδά, τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου και των ομόρων του, οι εξασφαλίσεις των τομών των ορίων του οικοπέδου με την οικοδομική ή την ρυμοτομική γραμμή.
 8. Σχεδιάζεται η κάτοψη του υπό ανέγερση κτίσματος και αναγράφονται οι διαστάσεις των πλευρών αυτού, ως και οι αποστάσεις των από τα όρια του οικοπέδου
 9. Στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου γίνεται πλήρης υψομετρική αποτύπωση.
 10. .Αποτυπώνονται υφιστάμενα ρέματα και σχεδιάζονται τα όρια, που τυχόν έχουν καθορισθεί με απόφαση Νομάρχη.
 11. - Στην περίπτωση εντός σχεδίου ενσωματώνεται και απόσπασμα του ρυμοτομικού  σχεδίου της ευρύτερης περιοχής κλίμακας περίπου 1:2000 έως 1:4000
  -Σε γήπεδο εκτός σχεδίου ενσωματώνεται σκαρίφημα θέσης του γηπέδου, το οποίο χρησιμεύει και
   ως οδοιπορικό εύρεσης του γηπέδου και για το λόγο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τους κοντινότερους οικισμούς και το οδικό δίκτυο της περιοχής.
 12. Στην δε περίπτωση, που το οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων ενσωματώνεται απόσπασμα του διαγράμματος καθορισμού των ορίων του οικισμού με επισήμανση της θέσης του οικοπέδου.
 13. Όταν το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης των 500μ από τα όρια οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο με τις διατάξεις του ν.δ. από 17-7-1923, σχεδιάζονται και οι ιδεατές επεκτάσεις των οδών, που πλησιάζουν ή τέμνουν το γήπεδο.

Στο διάγραμμα αυτό ενσωματώνεται έκθεση έρευνας μηχανικού που περιλαμβάνει:

 1. Τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας (ημερομηνία και αριθ. ΦΕΚ)
 2. Τους ισχύοντες όρους δόμησης με αναφορά των διατάξεων που τους καθόρισε.
 3. Το ότι οικόπεδο βρίσκεται εκτός αναστολής
 4. Τον έλεγχο αρτίου και οικοδομήσιμου στον οποίο περιλαμβάνονται οι αριθμοί των  πράξεων τακτοποιήσεων ή της πράξης εφαρμογής, που αφορούν το εξεταζόμενο οικόπεδο, με αναγραφή των τυχόν υποχρεώσεων του οικοπέδου, ως και τα αποδεικτικά εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
 5. Λεπτομερή καθορισμό της ρυμοτομίας, που αφορά το οικόπεδο.
 6. Προσδιορισμό της αφετηρίας ύψους σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΟΚ
 7. Το αν διέρχεται άνωθεν του οικοπέδου γραμμές υψηλής τάσεως της ΔΕΗ.
 8. Αν υπάρχουν ή όχι δένδρα, που δεν προστατεύονται από την δασική νομοθεσία αλλά από το άρθρο 40 του ν. 1337/1983
 9. Υπεύθυνο δήλωση του ιδιοκτήτου ότι αυτός υπέδειξε επί τόπου τα όρια του οικοπέδου και των ομόρων.

 

 

Οδηγίες συντάξεως τοπογραφικών διαγραμμάτων δια τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας

 1. Α. Όταν το τοπογραφικόν διάγραμμα είναι συντεταγμένον υπό της Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, δεν απαιτείται έλεγχος και θεώρησις υπό της αρμοδίας Δ.Τ.Υ.Ν.
  Β. Ως συντεταγμένον υπό Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοσίου νοείται το διάγραμμα το συντεταγμένον, κατόπιν εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και μερίμνη αυτής, υπό μηχανικού της υπηρεσίας της ή επιβλέποντος μηχανικού της και όχι τα υπογραφόμενα απλώς υπό μηχανικού υπηρετούντος παρά τη Δημοσία Τεχνική Υπηρεσία υπό οιανδήποτε σχέσιν εργασίας.
  Γ.
   Όταν το τοπογραφικό διάγραμμα έχει συνταχθεί υπό ιδιώτου μηχανικού θα πρέπει μερίμνη της αρμοδίας Δ.Τ.Υ.
  α. Να ελέγχεται εάν ούτος έχει εκ του Νόμου τοιούτον δικαίωμα.
  β. Να ελέγχεται η ακρίβεια του διαγράμματος (ως Δ. 6432/199 ΠΟΛ 287/12-10-77 ΥΠ. ΟΙΚ.) και να αναγράφεται επί του διαγράμματος ότι "Ηλέγχθη επί τόπου δια την ακρίβειαν της αποτυπώσεως" και να υπογράφεται υπό του ελέγξαντος μηχανικού της αρμοδίας Δ.Τ.Υ.
   Ο έλεγχος του διαγράμματος πρέπει να συνίσταται εις δειγματοληπτικήν επαλήθευσιν εκ των τετραδίων μετρήσεως εργασιών πεδίου και διά μετρήσεως χαρακτηριστικών τινών διαστάσεων επιτόπιου (αποστάσεις κτισμάτων εφ' όσον υπαρχουν εύρος αμμώδους ζώνης κ.λ.π.) ως και εάν έχουν αποτυπωθεί όλαι αι εδαφικαί λεπτομέρειαι. Ιδιαιτέρα προσοχή θα δίδεται εις τον έλεγχον της θέσεως των σταθερών σημείων από τα οποία θα γίνει εξασφάλισις των οριογραμμών. Εις περίπτωσιν που δεν υπάρχουν τοιαύτα ή δεν έχουν δημιουργηθεί θα επιστρέφεται δια να συμπληρωθεί.
  γ. Να θεωρείται υπό της αρμοδίας Δ.Τ.Υ.
 2. Αποδεκταί μέδοδοι συντάξεως τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι αι δια των μεθόδων της τοπογραφίας και όχι αι δια σμικρύνσεως ή μεγεθύνσεως διαγραμμάτων άλλης κλίμακος.
 3. Η κλίμαξ του διαγράμματος πρέπει να είναι 1:500.
 4. Επιτρέπεται η σύνταξις διαγράμματος, κατόπιν συμφώνου γνώμης του ΓΕΝ, εις ετέραν κλίμακα ουχί μικροτέραν του 1:5000 όταν πρόκειται δια πολύ μεγάλην περιοχήν εις μήκος (ακτογραμμής) και εις βάρος από της ακτογραμμής και εφ' όσον η περιοχή αύτη παρουσιάζει ομοιομορφίαν χωρίς ιδιαίτερα λεπτομερειακά στοιχεία του εδάφους.
 5. Εις οιανδήποτε κλίμακα συντάξεως του διαγράμματος η απεικόνισις πρέπει να είναι πλήρης και σαφής.
 6. Να επιδιώκεται εξάρτησις εκ του κρατικού δικτύου συντεταγμένων με χαραγμένον τον κάνναβον ως και τας τετμημένας (Χ) και τεταγμένας (Ψ) των αξόνων.
 7. Να απεικονίζει μήκος ακτής τουλάχιστον 500 μέτρα.
 8. Να απεικονίζει την περιοχή εις βάθος ουχί ολιγώτερο των 50 μέτρων εξαρτώμενον εκ της κλίσεως του εδάφους ως και της μορφολογίας εν γένει της περιοχής (π.χ. περίπτωσις μεγάλου εύρους αιγιαλού ή ύπαρξις παλαιού αιγιαλού).
 9. Να είναι υψομετρικόν ήτοι:
  α. Ως υψομετρική αφετηρία να λαμβάνεται η στάθμη της θαλάσσης κατά την μέσην πλήμμην ή εφ' όσον τούτο δεν είναι δυνατόν τριγωνομετρικόν του κρατικού δικτύου ή έτερον σταθερόν σημείον παρά την ακτογραμμήν αναγνωριζόμενον ευκόλως επί του εδάφους και αποτυπούμενον επί του διαγράμματος.
  β. Η ισοδιάστασις του διαγράμματος (ισοϋψείς καμπύλαι) να είναι ανά ήμισυ μέτρον ή ανά εν μέτρον όταν το έδαφος είναι επικλινές. Επί πλέον να φέρουν και έτερα συμπληρωματικά υψόμετρα όταν η απόστασις των ισοϋψών καμπυλών είναι μεγαλυτέρα των 10 μέτρων.
  γ. Εάν εγγύς της ακτογραμμής υφίσταται πρανή (καταπτώσεις) να σημειούνται τα υψόμετρα του ποδός και του άνω οφρύος.
  δ. Το τοπογραφικόν διάγραμμα θα πρέπει να είναι πλήρως υψομετρικόν καθ' όλην την αποτυπωθείασαν έκτασιν.
 10. Να είναι οριζοντιογραφικό και να απεικονίζονται:
  α. Η ακτογραμμή δια συνεχούς γραμμής.
  β. Η αμμώδης ζώνη της ξηράς (ακριβές όριον προς την ξηράν).
  γ. Η υπάρχουσα βλάστησις και το είδος αυτής εις την ακριβήν της θέσιν δια καταλλήλων συμβολισμών (να διευκρινίζονται εν υπομνήματι).
  δ. Πρανή και καταπτώσεις.
  ε. Η περίμετρος τελμάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, τα βάθη του πυθμένος των και το είδος των υδάτων των, θαλάσσια (αλμυρά) ή όχι (γλυκέα).
  ζ. Οιαδήποτε φυσική ή τεχνητή λεπτομέρεια του εδάφους.
  η. Τα ακριβή όρια των ιδιοκτησιών εφ' όσον ταύτα είναι ευκρινή ή δύναται να εξακριβωθούν κατ' άλλον τρόπον.
  θ. Τα υπάρχοντα κτίσματα ως και οιονδήποτε έτερο σταθερό σημείο εις την ακριβήν των θέσιν και τας ακριβείς διαστάσεις των συμβολιζόμενα καταλλήλως.
  ι. Τα υφιστάμενα τεχνικά έργα να σημειούνται δια καταλλήλων συμβολισμών. Να δίδεται ιδιαίτερα προσοχή εις τα τεχνικά έργα (τοιχεία, αναχώματα κ.λ.π.), τα οποία εμποδίζουν την ανάβασιν των κυμάτων και τα οποία πρέπει να απεικονίζωνται και αποτυπούνται λεπτομερώς.
 11. Να σημειούται δια καταλλήλων συμβολισμών το είδος του εδάφους, βραχώδες, καλλιεργούμενον, προσχωσιγενές κ.λ.π.
 12. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν έχουν πραγματοποιηθεί τεχνικά έργα, τα οποία έχουν μεταβάλει σοβαρώς την θέσιν της ακτογραμμής να σημειούται η παλαιά θέσις της και εντός παρενθέσεως τα παλαιά υψόμετρα ως και η πηγή από την οποίαν ελήφθησαν.
 13. Να σημειούται η κατεύθυνσις του Βορρά.
 14. Να απεικονίζονται εις την ακριβή των θέσιν ιδιαίτερα σταθερά (χαρακτηριστικά) σημεία, ή εφ' όσον δεν υπάρχουν να δημιουργούνται τοιαύτα (τσιμεντένια κολωνάκια) καθ' όλην την έκτασιν αποτυπούμενα επί του διαγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλισις των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.
 15. Να περιλαμβάνεται επί του διαγράμματος απόσπασμα χάρτου κλιμ. 1:50.000 επί του οποίου να σημειούται δια χρωματισμού της ακτογραμμής η ακριβής θέσις της προς καθορισμόν περιοχής.
 16. Επί του αποσπάσματος χάρτου πρέπει να εμφαίνωνται χαρακτηριστικά στοιχεία (οικισμοί, οδοί, κ.λ.π.) ώστε ο προσδιορισμός να είναι σαφής.
 17. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η παραπλεύρως περιοχή έχει διενεργηθή ο καθορισμός αιγιαλού-παραλίας, τα τοπογραφικά διαγράμματα θα πρέπει να συναρμόζωνται πλήρως.
 18. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η παραπλεύρως περιοχή (εις την οποίαν έχουν καθορισθή τα όρια αιγιαλού) ευρίσκεται εις απόστασιν τοιαύτην ώστε να μην είναι δυνατόν να συνδεθούν τα τοπογραφικά διαγράμματα θα πρέπει η έκτασις η οποία θα αποτυπωθή να εκλέγεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε το μεταξύ κενόν να μην είναι μικρότερον των 400 έως 500 μέτρων.
 19. Τα διαγράμματα δέον περιλαμβάνουν τα κάτωθι κατά την παρουσίασιν:
  α. Η όλη περιοχή να απεικονίζεται επί ενός φύλλου, εν ανάγκη δια δημιουργίας ονύχων.
  β. Πλάτος διαγράμματος 30 εκατοστά ή πολλαπλάσιον αυτών.
  γ. Τίτλος διαγράμματος

 

 

Κατάθεση φακέλου διορθωτικής πράξης εφαρμογής του Ν1337/1983

Η διόρθωση αυτή γίνεται κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω κατ' αρχήν απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (δίνεται έντυπο από το Τ.Π.Ε., γραφείο 410).
 2. Οριστικό τίτλο ιδιοκτησίας (επικυρωμένο) με το διάγραμμα που το συνοδεύει και πιστοποιητικό μεταγραφής του.
 3. Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία κύρωσης της αρχικής πράξης εφαρμογής (δίνεται έντυπο από το Τ.Π.Ε., γραφείο 410 ή από τον αρμόδιο δήμο).
 4. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη εκποίησης), από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
 5. Αντίγραφο ή Πιστοποιητικό μερίδας των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία ελέγχου της (10.3.1982 ή 29.10.1991), από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία.
 6. Αναλυτική Έκθεση έρευνας Τίτλων από δικηγόρο ή μηχανικό των εγγραφών που περιέχονται στην παραπάνω μερίδα, από την οποία να προκύπτει αν, που και ποιες ιδιοκτησίες είχαν οι ιδιοκτήτες κατά την παραπάνω ημερομηνία ελέγχου (10.3.1982 ή 29.10.1991). Η παρούσα ζητείται μόνο στις περιπτώσεις πολλαπλών εγγραφών όπου είναι αδύνατος ο παραπάνω έλεγχος από την μερίδα τους.
 7. Πιστοποιητικά Βαρών και μη Διεκδικήσεων, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για πράξεις που κυρώθηκαν μετά τις 25.11.1994.
 8. Αντίγραφα διαγράμματος εφαρμογής και πίνακα εφαρμογής (από το Τ.Π.Ε., γραφείο 410 ή από τον αρμόδιο δήμο).
 9. Έκθεση Εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας από μηχανικό αναλόγου ειδικότητας (Αγρ, Τοπογράφο μηχανικό) όπου απαιτείται και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις όπου στον πίνακα αναφέρεται άγνωστος ιδιοκτήτης και δεν υπάρχει διάγραμμα που να συνοδεύει το τίτλο του ή αναφέρεται άλλος ιδιοκτήτης με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του και πρέπει να διερευνηθεί τυχόν διπλοπούληση.
 10. Βεβαίωση Κτηματολογίου με κτηματογραφικό απόσπασμα και αριθμού ΚΑΕΚ στις περιοχές όπου συντάσσεται κτηματολόγιο (Καλαμαριά, Πυλαία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσον η ιδιοκτησία του επισπεύδοντα την διορθωτική πράξη ήταν δική του κατά την ημερομηνία κύρωσης της αρχικής πράξης εφαρμογής, δεν είχε πουληθεί, δεν έχει κάποιο βάρος ή διεκδίκηση και αν έχουν σωστά υπολογισθεί κύρια οι εισφορές σε γη και σε χρήμα. Αν οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να γίνουν και με λιγότερα δικαιολογητικά τότε δεν πρέπει να ζητείται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης. Π.χ. ένα πιστοποιητικό μερίδας μπορεί να αντικαταστήσει το πιστοποιητικό μεταγραφής, ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη εκποίησης) και Έκθεση Έρευνας τίτλων).

Πέραν αυτών θα χρειασθεί πίνακας διορθωτικής πράξης εφαρμογής (αδιάσταλτο και φωτοτυπία).

Για την περίπτωση αλλαγής διαγράμματος της αρχικής πράξης εφαρμογής πρέπει να προσκομισθούν πέραν του πίνακα διορθωτικής πράξης εφαρμογής και διορθωμένο διάγραμμα στην μορφή και διαστάσεις της αρχικής πράξης, διορθωμένο πίνακα συντεταγμένων αρχικών και τελικών ιδιοκτησιών και στην περίπτωση που η ιδιοκτησία βρίσκεται σε πυκνοδομημένο τμήμα, διορθωμένο πίνακα και διάγραμμα αναλογισμού.

 

 

Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού

Προκειμένου να συνταχθεί πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού ιδιοκτησίας, απαιτείται η υποβολή κατόπιν αίτησης προς την Υπηρεσία του επισπεύδοντος ιδιοκτήτη συνημμένου φακέλου με όλα τα αφορώντα στοιχεία την ως άνω ιδιοκτησία.
Πολλές φορές η πληρότητα του φακέλου είναι αυτή που κρίνει την ταχύτητα σύνταξης της πράξης.
Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης είναι τα εξής:

 1. Αίτηση (Ο αιτών είναι ο επισπεύδων).
 2. Ανάθεση-Ανάληψη, εκπόνηση κτηματολογικού διαγράμματος.
  Πινάκιο αμοιβής μηχανικού.
  Κατάθεση αμοιβής μηχανικού
 3. Κτηματολογικό διάγραμμα (σε 3 φωτοτυπίες), το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:
  α)
    Εξαρτημένη αποτύπωση ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου σε κλίμακα 1:200 ή 1:500
  β)
   Όλες τις ιδιοκτησίες χρωματισμένες στα όριά τους για να διακρίνονται με σαφήνεια.
  γ)
    Τα διατάγματα ρυμοτομίας και όρων δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή, καθώς και τα ελάχιστα όρια αρτιότητας των οικοπέδων.
  δ)
    Κτηματολογικό πίνακα με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των ιδιοκτητών.
  ε)
    Τις πράξεις που έχουν συνταχθεί (στα σημεία που ισχύουν).
 4. Τίτλοι κυριότητας.
 5. Τεχνική έκθεση εφαρμογής τίτλων.
 6. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Φ.Ε.Μ. Μηχανικού.
 7. Το αδιάστατο διαφανές του κτηματολογικού διαγράμματος.
 8. Ανταποδοτικό τέλος 165 €.

Τα δικαιολογητικά (1), (2), (3), (4), (5) και (8) είναι απαραίτητα για την υποβολή του φακέλου. Τα υπόλοιπα (6) και (7) μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τελικό στάδιο σύνταξης τους πράξης.

 

 

Τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου περιοχές

Για να επιτευχθεί ο έλεγχος των τίτλων και προκειμένου φυσικά να συνταχθεί το τοπογραφικό διάγραμμα για οικοδομική άδεια πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια τα υλοποιημένα όρια της ιδιοκτησίας καθώς και μία ικανοποιητική ακτίνα πέριξ του γηπέδου για να υπάρχει μία πλήρης εικόνα του χώρου. Η απαιτούμενη κλίμακα των τοπογραφικών για οικ. άδεια στην εκτός σχεδίου περιοχή είναι η κλίμακα των 1:500 και μόνο στη περίπτωση που έχουμε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο και προκειμένου να αποφύγουμε ένα τεραστίων διαστάσεων τοπογραφικό συζητάμε για άλλη κλίμακα όπως 1:1000 κ.λ.π.

 Στην περίπτωση που δεν υφίσταται υλοποιημένα όρια ή εάν η υλοποίηση των ορίων είναι ελλιπής, τότε πρέπει :

 • Σε περίπτωση διανομών Υπ. Γεωργίας να γίνει εφαρμογή των ορίων και ότι συνεπάγεται τεχνικά αυτό (η διαδικασία εφαρμογής δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος).
 • Σε περίπτωση παλιών ιδιοκτησιών ή θα γίνει μία προσπάθεια εφαρμογής των τίτλων της ιδιοκτησίας και των ομόρων εφόσον φυσικά υπάρχουν και με την προϋπόθεση φυσικά να υπάρχει παράλληλα η σχετική συνεργασία με τους όμορους ιδιοκτήτες και η σχετική αποδοχή της λύσης ή το συνηθέστερο και πρακτικά πιο σωστό (κατοχυρώνει τον συνάδελφο) θα υποδειχθούν τα όρια από τους ιδιοκτήτες με δική τους ευθύνη ύστερα από την όποια συνεννόηση τους με τους όμορους.

Αυτό που θα τονίζεται ιδιαίτερα είναι ότι εάν από την εφαρμογή ή την υπόδειξη διαπιστώνεται ότι τμήμα του γηπέδου καταλαμβάνεται υπό του ομόρου με υλοποιημένα όρια (περίφραξη, τοίχο, ξερολιθιά κ.λ.π), το τμήμα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσον αφορά αρτιότητα – οικοδομησιμότητα, την δόμηση και εκμετάλλευση κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Επισημαίνεται και πάλι ότι η οικοδομική άδεια εκδίδεται στο "καθαρό" οικόπεδο ή γήπεδο και ότι το υλοποιημένο όριο είναι δεσμευτικό. Η οποιαδήποτε αμφισβήτηση και διεκδίκηση τμήματος γης πρέπει να επιλυθεί δια της δικαστικής οδού και μετά να αποτελέσει αντικείμενο δομικής εκμετάλλευσης σε ζητούμενη οικοδομική άδεια.

Η αποτύπωση όπως προαναφέρεται πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όλα εκείνα τα σημεία και στοιχεία, που μπορούν να επηρεάσουν την οικοδομησιμότητα ή τον τρόπο δόμησης του γηπέδου, ήτοι:

 • Τις όχθες τυχόν υπάρχοντος ρέματος. Το ρέμα επηρεάζει ουσιαστικά την τοποθέτηση του κτίσματος. Υπενθυμίζω ότι η δόμηση κοντά στα ρέματα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του κτιριοδομικού κανονισμού (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3046/304/89 ΦΕΚ 59Δ/3.2.89).
 • Τις γραμμές υψηλής τάσης (66-150-400 ΚΥ) ΔΕΗ. Πρέπει να αποτυπωθεί και να προσδιορισθεί ο άξων της γραμμής υψηλής τάσης και ο διάδρομος δουλείας της γραμμής μεταφοράς, που είναι 20μέτρα εκατέρωθεν του άξονα για τις γραμμές μεταφοράς 66-150 ΚΥ και 25 μ για τις γραμμές μεταφοράς 400 ΚΥ. Επισημαίνω ότι στην περίπτωση που το γήπεδο βρίσκεται στο διάδρομο δουλείας διέλευσης της γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης χρειάζεται σχετική έγκριση της ΔΕΗ για τους όρους δόμησης, που έχει να κάνει στην ουσία με το μέγιστο επιτρεπτό ύψος.
 • Την τυχόν γραμμή απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ και οποιοδήποτε τεχνικό έργο που επηρεάζει την τοποθέτηση κτίσματος, όπως τον αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 3.1.1992 (ΦΕΚ 77Δ/30.1.92) η απόσταση των οικοδομικών εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου, όπως αυτός εγκρίνεται, στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, ορίζεται σε 20 μέτρα.
 • Την λεπτομερή αποτύπωση του χαρακτηρισμένου δρόμου, του άξονα του καθώς και τον προσδιορισμό του ορίου απαλλοτρίωσης του. Επισημαίνω ότι οι αποστάσεις από τον άξονα και τα όρια απαλλοτρίωσης των διεθνών, εθνικών και επαρχιακών δρόμων είναι καθοριστικές στην οικοδομησιμότητα ενός γηπέδου και ανατρέπουν πολλές φορές τα τυπικά προσόντα ελαχίστων ορίων αρτιότητας.
 • Την γραμμή αιγιαλού στα παραθαλάσσια γήπεδα. Εάν δεν υφίσταται καθορισμός αιγιαλού πρέπει να αποτυπωθεί επακριβώς η ακτή και το ανάγλυφο του εδάφους μεταξύ θάλασσας και γηπέδου για να διερευνηθεί η δυνατότητα οικοδόμησης πριν τον καθορισμό αιγιαλού (Εγκ. 36558/9148/80/81).

 

 

 

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:44

Πραγματογνωμοσύνες

 

UNDER CONSTRUCTION- ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:42

Εκτιμήσεις

 

UNDER CONSTRUCTION- ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:40

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

ENERGY EFFICIENCY1

 


-Η Πόλης Μηχανική, μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στηρίζοντας την ανάγκη σας για μείωση του καθημερινού κόστους ζωής, σας προσφέρει την δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά την  κατοικία σας, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το οποίο παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.


Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, το οποίο έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του προγράμματος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών Α, Β ή Γ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται, οι ωφελούμενοι της κατηγορίας Α αφορά εκείνους, στους οποίους το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Ενώ στην κατηγορία Β, ωφελούμενοι είναι όσοι το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Στη κατηγορία Γ εντάσσονται όσοι το ατομικό δηλωθέν εισόδημα τους είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Οι ωφελούμενοι των τριών κατηγοριών Α, Β και Γ εντάσσονται κατ' αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:

Κατηγορία κινήτρων Α: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση ύψους 70%.

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα, παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: - Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ. - Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. - Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν με ίδια κεφάλαια. - Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Κατηγορίες παρεμβάσεων
Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα ? πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν τη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση ύψους 35%. Κατηγορία κινήτρων

Γ: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, άτοκο δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015 και επιχορήγηση ύψους 15%. Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ? ΑΠΕ (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.λπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής.

Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.).

 

pinakas

 

 Η αμοιβή του γραφείου μας για την σύσταση και διεκπεραίωση του φακέλου είναι επιδοτούμενη.

 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ     ΘΕΡΜΑΝΣΗ     ΜΟΝΩΣΕΙΣ

        Αλουμίνια                 Πυρασφάλεια                Μονώσεις           

· Η Πόλης Μηχανική, μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στηρίζοντας την ανάγκη σας για μείωση του καθημερινού κόστους ζωής, σας προσφέρει την δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το οποίο παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ:

· Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ.

· Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής

· Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

· Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

  ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.    Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση

2.    Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

3.    Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου – υπογραφή δανειακής Σύμβασης – εκταμίευση προκαταβολής

4.    Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

5.    Προσκόμιση δικαιολογητικών – εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης

Κατηγορία Ωφελούμενων

Α1

Α2

Β

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. £ 12.000€

12.000 < A.E £ 40.000

40.000 < A.E £ 60.000

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. £ 20.000€

20.000 < A.E £ 60.000

60.000 < A.E £ 80.000

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

35% Επιχορήγηση

15% Επιχορήγηση

 

30% Άτοκο Δάνειο

65% Άτοκο Δάνειο

85% Άτοκο Δάνειο

(Επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Σελίδα 5 από 9

bgd-contentslider

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa

Σαββάτο, 25 Οκτωβρίου 2014

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 7 επισκέπτες

Επικοινωνία

phone-icon210-9801980

20:12:17

Links

ypeka
LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti durostick logo ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop papaioannou diaklogo michanikosgr
Βρίσκεστε εδώ: Home Super User