Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:52

Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων - Κλινικών

 

-Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου
-Βήματα και ενέργειες ενός ιατρού που επιθυμεί να ανοίξει ιατρείο
-α)Επιλογή περιοχής και σημείου (χώρος) με επαγγελματική χρήση
-β)Σε περίπτωση που ο χώρος δεν έχει επαγγελματική χρήση τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης από Μηχανικό
-γ)Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση ιατρείου ή αντίστοιχα να μην την απαγορεύει
-δ)Σύσταση και θεώρηση μισθωτηρίου από την Εφορία του ιδιοκτήτη
-ε)Έναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία
-στ)Εγγραφή στον ιατρικό Σύλλογο
-ζ)Ταυτόχρονα ο ιατρός θα πρέπει να φροντίσει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας
για να λάβει «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας».


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (για κοινό ιατρείο -οδοντιατρείο ίδιας ειδικότητας ή συστέγαση ιατρείων -οδοντιατρείων, η αίτηση υποβάλλεται από κοινού, και θα αναγράφεται το είδος του ιατρείου).
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού (για εταιρεία άδειες των εταίρων και επιστημονικά υπευθύνων και λοιπών επαγγελματιών υγείας).
3. Τίτλος ειδικότητας ιατρού (για εταιρεία των εταίρων και επιστημονικά υπευθύνων).
4. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας στον Ιατρικό Σύλλογο.
5. Υπεύθυνη δήλωση (αντί ποινικού μητρώου) ( για εταιρείες των εταίρων ή επιστημονικά υπευθύνων).
6. Εκάστοτε Παράβολο Δημοσίου ευρώ από Δ.Ο.Υ.
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή ταυτοτήτων (για εταιρεία του νομίμου εκπροσώπου).
8. Υπεύθυνη δήλωση του ιατρού:
  α) για φυσικά πρόσωπα: ότι δεν λειτουργεί άλλο ιατρείο σε άλλο χώρο, και δεν είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ.
  β) για ιατρική εταιρεία:
  1. για προσωπική εταιρεία και ΕΠΕ: ότι δεν παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε ιδιωτική κλινική,
  ότι δεν ασκεί ατομικά το επάγγελμα και ότι δεν είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ.
  2. για Α.Ε: ότι ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς του εξ αίματος πρώτου βαθμού, δεν συμμετέχουν σε άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ότι δεν ασκεί ατομικά το επάγγελμα διότι κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου ή ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία του διότι ασκεί ατομικά το επάγγελμα (διατηρεί ιατρείο), και ότι δεν είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ.
9. Μισθωτήριο ή παραχωρητήριο ή συμβόλαιο αγοράς του κτίσματος.
10. Για ιατρείο που θα στεγασθεί σε πολυκατοικία, φωτοαντίγραφο του κανονισμού της οικοδομής στον οποίο θα φαίνεται ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση ιατρείου -οδοντιατρείου. Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
11. α). Διάγραμμα κάτοψης του ιατρείου 1:50 σε (2) δύο αντίγραφα, με την αρχιτεκτονική διευθέτηση των χώρων και τις διαστάσεις τους, θεωρημένο από μηχανικό (όταν υπάρχουν πολλά ιατεία -οδοντιατρεία, στο σχέδιο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ιατρού -οδοντιάτρου).
β) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γ.Ο.Κ. (νομιμότητα κτιρίου,
κτιριοδομικός κανονισμός, κλπ.) και οι τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων Α και Β του Π.Δ. 84/2001.
12. Κατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού που θα συνοδεύεται από:
α) αντίγραφα παραστατικών κτήσεως ή χρήσεως του εξοπλισμού (τιμολόγια αγοράς, μισθωτήρια συμβόλαια κλ) β) πιστοποιητικά σήμανσης CE του εξοπλισμού που αποκτήθηκε μετά την 10-4-2001 (για πριν την ημερομηνία αυτή αρκούν τα τιμολόγια κλπ).
13. Για κοινό ιατρείο ίδιας ειδικότητας ή συστέγαση ιατρείων :
α) συμφωνητικό ή καταστατικό λειτουργίας με τους όρους συνεργασίας, θεωρημένο από τον Ιατρικό σύλλογο.
β) βεβαίωση του Ιατρικού συλλόγου, σχετικά με την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας από το συμφωνητικό ή καταστατικό λειτουργίας του ιατρείου.
14. Για εταιρεία (προσωπική, ΕΠΕ. ΑΕ)
α) η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
β) καταστατικό της εταιρείας που είναι σύμφωνο με τους όρους του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001.
γ) βεβαίωση του Ιατρικού -Οδοντιατρικού συλλόγου, σχετικά με την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας από το καταστατικό της εταιρείας.
δ) βεβαίωση του Ιατρικού -Οδοντιατρικού συλλόγου, σχετικά με την εγγραφή της εταιρείας στα μητρώα των αιτουμένων μελών
( απαγορεύεται ιατρός -οδοντίατρος να συμμετέχει σε (2) δύο ιατρικές -οδοντιατρικές εταιρείες).

 

ΧΩΡΟΙ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣΤ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 
10 τ.μ   2,80 μ. ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Ή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  8 τ.μ. 2,00 μ.  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
W.C.  1,5 τ.μ. 0,90 μ.


-Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής
1. Άδεια οικοδομής του κτιρίου.
2. Περιγραφή των δεδομένων οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής.
3. Αντίγραφο καταστατικού εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτίσεως οικοπέδου ή κτιρίου , μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει τα παραπάνω στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια ίδρυσης ,είναι δυνατόν να τα προσκομίσει και με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας .
4. Δήλωση περί του υπολογιζόμενου χρόνου έναρξης των δραστηριοτήτων της κλινικής .
5. Κατάλογο του προβλεπόμενου Ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα.
6. Περιγραφή των δυνατοτήτων της κλινικής για παροχή περίθαλψης και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός της.
7. Περιληπτικός προϋπολογισμός κόστους ανέγερσης κτιρίου και εγκαταστάσεων της κλινικής και τρόπος χρηματοδότησης.
8. Γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου ταμείου για κάθε κλίνη.
9. Πίνακα με το προβλεπόμενο προσωπικό άλλων κατηγοριών (νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ).
Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής κλινικής απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική κλινική
και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις Ιδιωτικές κλινικές,
καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.


Για την χορήγηση της άδειας απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες:
α. Πλήρεις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ. Υ .Π. για τις Ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις.
β. Μελέτη που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων της Κλινικής, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.
Οι ανωτέρω μελέτες και λοιπά τεχνικά στοιχεία πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή,
πρέπει να θεωρούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ. Υ .Π. σε εφαρμογή και των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
10. Αίτηση που να αναφέρει την επωνυμία της κλινικής και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 247/21 -6-1991 .
11. Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Δ/ντής της κλινικής και οι υπεύθυνοι των διαφόρων τμημάτων καθώς και αντίγραφα του Ποινικού Μητρώου τους.
12. Κατάλογος των γιατρών που θα απασχοληθούν στην κλινική και πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο
της περιφέρειας της κλινικής, ο χρόνος λήψεως πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας.
13. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής
14. Κατάλογος από τον οποίο θα προκύπτει ο εξοπλισμός της κλινικής.
15. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων πυρασφάλειας.
16. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης
της Ιδιωτικής Κλινικής και των υπευθύνων μηχανικών οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας ,
σχετικά .uε τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές των Ιδιωτικών κλινικών,
τις Πολεοδομικές διατάξεις καθώς και οι νομικές προϋποθέσεις των κλινικών.
17. Ειδικό τέλος υπέρ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας ανά κλίνηΠαρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:50

Εργαστήρια - βιοτεχνίες - εργοστάσια

 

-Βιοτεχνία-Βιομηχανία
  -Δικαιολογητικά άδειας εγκατάστασης
  - Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων του  
    ήδη υπάρχοντος.
  -Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση  
    επιτρέπεται στον συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή.
  -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη 
    νομοθεσία και έγκριση από την Νομαρχία, Περιφέρεια ή ΥΠΕΧΩΔΕ αναλόγως την κατηγορία.
   -Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση.
   -Σχέδια - μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η 
     εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος.
   -Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του 
     εξοπλισμού.
   -Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης
   -Αμοιβές - φορολογικά
   -Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
 
  -Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας
    -Σχέδια - τεχνική περιγραφή για τη Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Υγείας ή  
     Αγροτικής Ανάπτυξης
    -Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με  
     την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται). 
    -Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
    -Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης.
    -Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 
-Εργοστάσια-Εργαστήρια
  -Δικαιολογητικά άδειας εγκατάστασης
    -Ερωτηματολόγιο το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται   
      για το γνήσιο της υπογραφής
    -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη
    -Βεβαίωση χρήση γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες
    -Τεχνικό υπόμνημα στην περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου
    -Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) στην   
     περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας
    -Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία 
     SEVEZO,σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν. 5697/2000 (ΦΕΚ 405΄Β) κοινή υπουργική απόφαση
    -Γνώμη υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20.ζ του ερωτηματολογίου, εφ’ όσον απαιτείται
    -Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων
 
  -Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας
    -Υπεύθυνη δήλωση φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης 
     ειδικότητας μηχανικών, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης,  
     και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
    -Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και 
      ποιάς ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο
    -Υπεύθυνη Δήλωση του/των αρμοδίου/ων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ών, ο.
      οποίος έχει αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού       
      εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας
 
  -Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)
   -Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
   -Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
   -Άδεια οικοδομής, εφόσον προβλέπεται στην άδεια εγκατάστασης, θεωρημένη για το πέρας των 
    εργασιών.
   -Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής ατμολέβητα, σύμφωνα με την εκάστοτε 
    ισχύουσα νομοθεσία.
   -Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
   -Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της 
    εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε Εθνική οδό.
   -Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία Υγείας για την εφαρμογή του Άρθρου 52 
    της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης  
    Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
   -Για πολυώροφα κτίρια, κανονισμός συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του 
    Ν.3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄), "Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους".
 
   -Για ειδικές περιπτώσεις χωροθέτησης
    -Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 
 


Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:47

Πρατήρια βενζίνης - λιπαντήρια

 

- Έγκριση Καταλληλότητας Θέσης και Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων  
  Δημόσιας Χρήσης, Εντός Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεων
  -Αρμόδια Υπηρεσία 
  -Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του   
   τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.   
 
-Προϋποθέσεις 
  -Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για πρατήριο υγρών καυσίμων στην προτεινόμενη θέση 
   και σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου η αναθεώρηση της άδειας οικοδομής του για την εγκατάσταση 
   του πρατηρίου
  -Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης με  
   το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
  -Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος.
  -Να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του Ν. 1650/86.
  -Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 5 & 6 του ΠΔ 1224/81, όπως ισχύει.
  -Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
  -Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
  -Να είναι Έλληνας υπήκοος.
  -Να μην υπάγεται στις στερήσεις του Ν. 1376/88 (ανυποταξία ή λιποταξία)
  -Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα της 
   χρήσης αυτού.
 
-Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
  -Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 
  -Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συναινεί για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων 
   (περίπτωση που το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο)
  -Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τετραπλούν
  -Δήλωση του Μηχανικού στην οποία να δηλώνει ότι η προτεινόμενη θέση είναι κατάλληλη για την 
   ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσίμων
  -Σχεδιάγραμμα του κτιρίου, της θέσης των αντλιών, δεξαμενών του πρός ίδρυση πρατηρίου
  -Σχεδιάγραμμα που εμφανίζει τις διαστάσεις, τη θέση των δεξαμενών και της ηλεκτρικής 
   εγκατάστασης
  -Τεχνική έκθεση για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εις τριπλούν
  -Προϋπολογισμό της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών, δεξαμενών εις τριπλούν
  -Γραμμάτιο κατάθεσης σε Δημόσιο Ταμείο 29,50 ΕΥΡΩ
  -Γραμμάτιο Δημόσιου Ταμείου 29,50 ΕΥΡΩ για κάθε αντλία και 17,50 ΕΥΡΩ για κάθε φορητή 
   αντλία και 29,50 ΕΥΡΩ για την εγκατάσταση πλυντηρίου - λιπαντηρίου
  -Έγκριση απότμισης πεζοδρομίου από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία
  -Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή Τράπεζα για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη της
   Μελέτης
  -Αποδεικτικό κατάθεσης των νόμιμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ της αμοιβής μηχανικού
  -Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού
  -Θεωρημένο πινάκιο αμοιβής (θεώρηση από ΤΕΕ ή Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών)
 
-Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου
  -Προϋποθέσεις
  -Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων.
  -Να διαθέτει άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
  -Αν είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της 
   ηλικίας του.
  -Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου ότι
   οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι    
   όροι και οι προϋποθέσεις του ΠΔ 1224/81, όπως ισχύει.
  -Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
  -Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
  -Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι η κατασκευή του πρατηρίου και οι εγκαταστάσεις εντός αυτού 
   έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους όρους της άδειας ίδρυσης.
  -Βεβαίωση της αρμόδιας για την προ του πρατηρίου οδό Υπηρεσίας περί της κυκλοφοριακής 
   σύνδεσης του πρατηρίου.
  -Αδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας 
   οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
  -Πιστοποιητικό πυρασφαλείας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος.
  -Απόφαση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από την αρμόδια Υπηρεσία
 
-Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός ή εκτός κατοικημένης   
  περιοχής λόγω παραχώρησης χρήσης ή εκμετάλλευσης του (αλλαγή δικαιούχων) (29/06/2004)
  -Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:
  -Aίτηση του νέου εκμεταλλευτή (χορηγείται από την Yπηρεσία μας). 
  -Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 του ενδιαφερόμενου: ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του 
   πρατηρίου, 
  -ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για  
   ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και 
   ότι δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο πρατήριο. 
  -Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Tαμείο 29,50 € για κάθε μόνιμη αντλία,17,61 € για κάθε φορητή
   αντλία και 29,50 € για έκαστο πλυντήριο - λιπαντήριο. 
  -Ο ενδιαφερόμενος πρέπει: 
  -Nα μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 (καταδίκη για ανυποταξία ή  
   λιποταξία) και να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων. 
  -Nα έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός αν υπάγεται 
   στην εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 1224/81 (ΦEK 303/A/81). 
  -Nα έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου, εκτός αν υπάγεται στην εξαίρεση της παρ. 8 
   άρθρου 15 Π.Δ. 1224/81. 
  -Aπό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει αλλαγή στα στοιχεία της 
   εγκατάστασης και να υπάρχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 
  -Ο χρόνος που απαιτείτε για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι δέκα (10) ημέρες από την 
   υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον αυτά είναι πλήρη.
 
-Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου 
  -Προϋποθέσεις:
  -Να επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις χρήσεις γης
  -Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την είσοδο-έξοδο οχημάτων (σαν 
   σταθμός μικρού μεγέθους)
  -Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/86
  -Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί το πλυντήριο αυτοκινήτων ή να έχει το  
   νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού
  -Δικαιολογητικά:
  -Αίτηση 
  -Παράβολο 29,50 €
  -Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι «δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για 
   νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για   
   ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου»
  -Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου
  -Βεβαίωση χρήση γης 
  -Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος 
  -Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα 
  -Κάτοψη του πλυντηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
  -Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
  -Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
  -Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα 
  -Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα
  -Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις 
  -Διαδικασία:
  -Έλεγχος των δικαιολογητικών 
  -Διενέργεια αυτοψίας
  -Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτούμενων δαπανών 
  -Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής 
  -Χορήγηση άδειας ίδρυσης 
  -Χρόνος Διεκπεραίωσης:
  -Από 10 - 15 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών
  -Κόστος:
  -29,50 €
 
-Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου
  -Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  -Αίτηση.
  -Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο
   αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την   
   ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του 
   υπεύθυνου του πλυντηρίου - λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών 
   & Επικοινωνιών.
  -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού « ότι η  κατασκευή του 
   σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθη-σαν σύμφωνα με τα  εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα  
   και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι  και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και 
   του Π.Δ 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
  -Βεβαίωση Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
  -Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 
 
 
 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:44

Parking αυτοκινήτων - Παιδικοί σταθμοί

 

-Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένοι).
-Προϋποθέσεις :
  1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας .
  2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του  
      σταθμού. 
  3. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86.
  4. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4  
     του Π.Δ. 455/ 76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.
  5. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το  
      νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.
 
-Δικαιολογητικά : 
  1. Αίτηση 
  2. Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ για μονόροφους σταθμούς και 59,00 ΕΥΡΩ για πολυόροφους .
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι « δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για 
      νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/ 88 από αμετάκλητη καταδίκη για 
      ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου.
  4. Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
  5. Βεβαίωση χρήση γης .
  6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος .
  7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα .
  8. Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων  
      κυκλοφορίας σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100 ή 1 : 50.
  9. Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
  10. Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
  11. Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα .
  12. Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα..
  13. Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των
        αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός .
  14. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
  15. Βεβαίωση αρμόδιας Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΜΕΟ) για σταθμούς μεγάλου μεγέθους .
  16. Βεβαίωση Οργανισμού Αθήνας.
 
-Διαδικασία :  
  1. Έλεγχος των δικαιολογητικών.
  2. Διενέργεια αυτοψίας.
  3. Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτουμένων δαπανών.
  4. Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής .
  5. Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού.
  -Χρόνος διακπεραίωσης :
  15 - 30 ημέρες από την κατάθεση πλήρη δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης μη συμπεριλαμβανομένου 
  του χρόνου από την έγκριση του προϋπολογισμού μέχρι την υποβολή στην Υπηρεσία μας των αποδεικτικών πληρωμής από 
  τον μηχανικό.
 
-Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων (στεγασμένων) 
-Δικαιολογητικά:
  -Αίτηση
  -Άδεια οικοδομής
  -Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας (σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου κατατίθεται η  
   εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας σε αυτό το στάδιο)
   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η κατασκευή του    
   σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα   
   και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και  
   του Π.Δ/τος 455/76
   Κατά περίπτωση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

-Διαδικασία:
  -Έλεγχος των δικαιολογητικών
  -Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
  -Χρόνος Διεκπεραίωσης:
   20 - 30 ημέρες από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών
  -Σημείωση:
  Η άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί 
  αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 -Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού   Γενικά 
  αυτοκινήτων.
 -Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων 
 -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού (Σε περίπτωση που ο   
  σταθμός λειτουργεί μετά την 18.00) 
  Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η 
  κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα   
  σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της   
  άδειας ίδρυσης και του Π.Δ 455/76 όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
 -Σημειώσεις και επεξηγήσεις
  Η άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται αφού   
  υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.
  Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και  
  επιπλέον δικαιολογητικά.
  Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη    
  θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε  
  δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια 
  οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.
 
-Προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικού παιδικού σταθμού
  -Για την ίδρυση Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την  
   ανάλογη έκταση οικοπέδου.
  -Οι μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται μέσα σε αστικές-ημιαστικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση   
   των Μονάδων Φ.Π.Α.Δ. σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για   
   άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με την Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. είσοδο ή έξοδο. 
  -Το γήπεδο της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους      
   όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από  
   την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και 
   οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή,  
   σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής  
   πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου. 
   -Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ιδρυθεί Μονάδα Φ.Π.Α.Δ σε χώρο μη ρυπαίνουσας βιομηχανίας/  
    βιοτεχνίας,για τα παιδιά των εργαζομένων σ’ αυτή αποκλειστικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχει 
    σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ανθυγιεινή ή οχληρή    
    όπως ορίζεται πιο πάνω.
 
-Άδεια ίδρυσης
 -Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής   
  Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω  
  δικαιολογητικών:
 -Aίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά   
  το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου),την επωνυμία ,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός  
  ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.),την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα 
  εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 
 -Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυμίας της Μονάδας. 
 -Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του   
  ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. 
 -Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την  
  αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή  
  επέκταση σε υπάρχον κτίριο.
-Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: 
 -Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.     
 -Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου   
   ρυμοτομικού σχεδίου.    
 -Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
   αποχέτευσης.    
 -Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.     
 -Τον αριθμό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.,  
  πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους,( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες  
  υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας  . 
  Φ.Π.Α.Δ  
 -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια, που θα  
  δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 
 -Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια  
  Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για  
  κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα  της κλοπής,  υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,  
  πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί 
  ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για  
  οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 
 -Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, η  
- Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. 
 -Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
 -Η Εμπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο 
  επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος  
  πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της 
  τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 
 -Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης) 
 - Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της  
  οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα ).
  Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω   
  δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια
  Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ( μαζί  
  με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη 
  οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο 
  Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ  :
  Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας 
  υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας
  1. H εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελάτη και
  2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από 
  την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.
 
-Άδεια Λειτουργίας
- Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και  
  χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας 
  Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα 
  παρακάτω δικαιολογητικά:
-Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού),στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα 
  μνημονεύει τον αριθμό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση. 
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που  
  προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. 
-Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. 
 Εκδίδεται στη συνέχεια  η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση 
 της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις 
 προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού 
 οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει.
-Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
  -To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 
  -Ο αριθμός  των βρεφών - νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ 
  -Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 
  -Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π). 
 
 
 
 
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 09:37

Αναψυκτύρια - Snack bar

 

-Αναψυκτήριο με καθίσματα
  -Είναι το κατάστημα στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε     
   περαστικούς πελάτες ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά  ταψιού, πάστες, κωκ, εκλαίρ, παγωτά κ.τ.όμ.),  
   τοστ, σάντουιτς,  πίτες (τυρόπιτες, σπανακόπιτες κ.ά.) καφές, οινοπνευματώδη και αναψυκτικά ποτά.

 

 
 
-Αναψυκτήρια περίπτερα
  -Είναι μικρά καταστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε λυόμενες κατασκευές από
   κατάλληλα υλικά και θα στηρίζονται σε μόνιμη θέση από μπετόν με εμβαδόν τουλάχιστον 8 τ.μ. και  
   ελάχιστο ύψος 2,20 τ.μ. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες, οδικές αρτηρίες, 
   σταθμούς αυτοκινήτων, λιμάνια και αεροδρόμια, τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, ακτές 
   κολύμβησης  και γενικά σε χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατόμων. 
   Επιτρέπεται να προσφέρουν αναψυκτικά ποτά, καφέ, καφέ και άλλα ροφήματα, τυποποιημένα παγωτά  
   ή χύμα σε χωνάκι και ορισμένα είδη γλυκισμάτων, όπως κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες  
   κ.τ.όμ. καθώς και πίτες (τυρόπιτες, σπανακόπιτες), τοστ ή άλλα σάντουιτς.

 

 
 
-Αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα 
  -Είναι μικρά καταστήματα που λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης  κατασκευής με ελάχιστο εμβαδόν 15 
   τ.μ. τουλάχιστον, τα οποία προσφέρουν σε όρθιους πελάτες ορισμένα είδη γλυκισμάτων, όπως κωκ,.
   εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες    κ.τ.όμ., τυποποιημένα παγωτά ή χύμα σε χωνάκι, τοστ ή 
   άλλα σάντουιτς, πίτες (τυρόπιτες, σπανακόπιτες), αναψυκτικά ποτά, παστεριωμένο γάλα και προϊόντων 
   αυτού πλην των τυροκομικών, καφέ μπύρα. Στα  καταστήματα αυτά αν τα προσφερόμενα γλυκίσματα 
   και οι πίτες παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα θα υπάρχει ιδιαίτερος κατάλληλος χώρος 
   παρασκευαστηρίου εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον, με τον ανάλογο εξοπλισμό. Αν τα προσφερόμενα 
   είδη θα ψηθούν μόνο στο κατάστημα, απαιτείται κλίβανος και επιπλέον χώρος   3 τ.μ. τουλάχιστον

 

 
 
-Κυλικεία Μεγάρων-Σχολείων-Ιδρυμάτων 
  -Είναι μικρά καταστήματα που λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης κατασκευής με ελάχιστο εμβαδόν 8 τ.μ. 
   τουλάχιστον,  και βρίσκονται εντός μεγάρων (σε ισόγεια, ορόφους, στοές) στα οποία στεγάζονται 
   γραφεία ή καταστήματα , σε σχολεία, ιδρύματα, και γενικά σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων. 
   Επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ, άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, 
   κέικ) τυποποιημένα ή χύμα παγωτά, τοστ, σάντουιτς, σοκολάτες, πίττες, αναψυκτικά ποτά ή και 
   οινοπνευματώδη εφόσον δεν απαγορεύεται. Στα κυλικεία Σχολείων επιτρέπονται μόνο τα είδη που 
   αναφέρονται στις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, και εφόσον γίνεται έψηση προϊόντων ζύμης 
   απαιτούνται   6 τ.μ. επιπλέον με τον ανάλογο εξοπλισμό.

 

 
 
-Σνακ μπαρ (Ζυθοπωλεία, Μπυραρίες, Ουζερί, Fast food) : προσφέρει κυρίως οινοπνευματώδη με την 
  συνοδεία ποικιλίας πρόχειρων φαγητών ζεστών ή κρύων συμπεριλαμβανομένου και του ψημένου 
  κρέατος(σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες κ.τ.ομ.). Μπορεί επίσης να προσφέρει και σαλάτες, τυρί, φρούτα,
  παγωτό και περιστασιακά καφέ.
 

 

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:50

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4178/13

 vevaiwsi metavivasis

 

-Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων από εδώ και στο εξής με το νόμο Ν.4178/13 γίνονται μόνο με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση.

 

-Παρέχουμε την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Στη βεβαίωση μεταβίβασης, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.

 

-Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται από εμάς, άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) και σε 24 ώρες , (αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου , οπότε και απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87).

 

-Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα,  υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.

 

-Σε αυτή τη βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευής του, τυχούσες νομιμοποιήσεις κ.λ.π., βεβαιώνεται  αν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο αυθαίρετη χρήση και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποια νομοθεσία ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 23. Παρ. 4 του Ν.4014.

 

-Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων η κοινόκτητων χώρων του ακινήτου.

 

-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

-Γίνεται Ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» σε Μηχανικό από τον Ιδιοκτήτη του ακινήτου.

-Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,  επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη, ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, ή ότι στη διακεκριμένη αυτοτελή, οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία δεν έχουν εκτελεστεί, αυθαίρετες κατασκευές.

-Παρέχονται στο Μηχανικό Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, Σύσταση Οριζοντίου ή Κάθετου Ιδιοκτησίας, αν υπάρχει συνιδιοκτησία, τα σχέδια της Μελέτης της Οικοδομικής Άδειας (αν έχει εκδοθεί), που αφορούν το ακίνητο, ή αν είναι αυθαίρετο, ή υπάρχουν αυθαιρεσίες του Πολεοδομικού κανονισμού τις ανάλογες Νομιμοποιήσεις που υπάρχουν.

-Γίνεται επί τόπου στο ακίνητο Αυτοψία και έλεγχος από τον Μηχανικό, της σωστής εφαρμογής των παρεχόμενων Αδειοδοτημένων Μελετών κλπ.

-Ο Μηχανικός διαβιβάζει τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη και της Νομιμότητας του Ακινήτου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο ΤΕΕ και εκδίδεται η ανάλογη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».


Οι τιμές ξεκινούν από τα 70,00€ και παράδοση σε 24 ώρες συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης. 

 energy efficiency

 

-Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

 

-Η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται για όλα τα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.), ως εξής:

 

-Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

 

-Υφιστάμενα:

  - Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτηρίου και πώληση-αγορά τμήματος

    κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου

    κτηρίου.

 

-Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα

  «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

 

-Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για ΝΕΕΣ συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

 

-Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για τις εξής περιπτώσεις:

  -Για κτήριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ.

   ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)

    -Για κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης

     αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

 

-Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

 

-Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

  -Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή

   Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.

     -Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις

      πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά      

      σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια  

      Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

        -Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς  

         κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

            -Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με

             την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του

             Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

 

 

-Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

-Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

1.         Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2.         Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο

(εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3.         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα

4.         Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

5.         Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

6.         Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

(προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

 

-Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

1.         Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2.         Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο

(εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3.         Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

4.         Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων

(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

5.         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα

6.         Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

7.         Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

8.         Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

9.         Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

(προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

 

-Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

-Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

-Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)

-Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

-Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής

-Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

-Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)

-Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 

Στοιχεία Ιδιοκτητών

-Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

 

-Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών

-Δ.Ο.Υ.

-Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

-Συνεννοήσεις με πελάτη για τα δικαιολογητικά

-Επίσκεψη στον χώρο και μετρήσεις

-Εργασία στο γραφείο για την δημιουργία του αρχείου

-Δημιουργία Έργου ΤΕΕ στο σύστημα αμοιβών

-Σύναψη συμφωνητικού για αμοιβή και σκανάρισμα και ανέβασμα στο ΤΕΕ

-Προκαταβολή Φόρου μέσω TAXISNET και ταυτόχρονη πληρωμή

-Πληρωμή της αμοιβής στην εθνική και τσμεδε/εμπ

-Έκδοση ΠΕΑ, έκδοση Απόδειξης και παράδοσης στον πελάτη

-Κατάθεση συμφωνητικού/συμφωνητικών στην εφορία

Σελίδα 5 από 9

bgd-contentslider

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 31 επισκέπτες

Επικοινωνία

phone-icon210-9801980

12:47:10

Links

ypeka
LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti durostick logo ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop papaioannou diaklogo michanikosgr
Βρίσκεστε εδώ: Home Super User