Αυθαίρετα

Οικοδομικές άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών

Νομιμοποίηση – Εξαίρεση Ν1512/85

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ιδιοκτήτη / δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης / αρχιτεκτονική μελέτη / τοπογραφικό διάγραμμα/τεχνική αιτιολογημένη έκθεση / φωτογραφίες / στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενου / υπεύθυνη δήλωση χρόνου κατασκευής / αντίγραφο οικοδομικής άδειας / ταυτότητα αιτούντος / καταστατικό (αν είναι εταιρία)

Νομιμοποίηση – Άδεια Ν1512/85

Δικαιολογητικά:

 • Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης / τεχνική-αιτιολογημένη έκθεση / απόφαση εξαίρεση από την κατεδάφιση / αμοιβές μηχανικών / αρχιτεκτονική μελέτη / τοπογραφικό διάγραμμα / φωτογραφίες / ταυτότητα αιτούντος / αντίγραφο οικοδομικής άδειας / διάγραμμα κάλυψης / αρχαιολογική υπηρεσία / δήλωση αντοχής.

Νομιμοποίηση Άρθρο 22

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ιδιοκτήτη/δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης / κατάθεση αμοιβών ηχανικών / τοπογραφικό διάγραμμα / αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη παθ. πυροπροστασίας / τεχνική – αιτιολογημένη έκθεση / φωτογραφίες / υψόμετρα / στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενου / υπεύθυνη δήλωση χρόνου κατασκευής / ταυτότητα αιτούντος / καταστατικό (αν είναι εταιρία).

Νομιμοποίηση – πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος ΠΡΟ55

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ιδιοκτήτη / δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης / τοπογραφικό διάγραμμα / αρχιτεκτονική μελέτη / τεχνική – αιτιολογημένη έκθεση / φωτογραφίες / υπεύθυνη δήλωση χρόνου κατασκευής / ταυτότητα αιτούντος / καταστατικό (αν είναι εταιρία).

Νομιμοποίηση – τακτοποίηση

Δικαιολογητικά:

 • Δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης / κατάθεση αμοιβής αρχιτεκτονικών / αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη παθ. Πυροπροστασίας / τεχνική – αιτιολογημένη έκθεση / φωτογραφίες / στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενου / υπεύθυνη δήλωση χρόνου κατασκευής / ταυτότητα αιτούντος (αν είναι εταιρία).

Νομιμοποίηση – πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος ΠΡΟ8

Δικαιολογητικά:

 • Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης / τεχνική αιτιολογημένη έκθεση / απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση / αμοιβές μηχανικών / αρχιτεκτονική μελέτη / τοπογραφικό διάγραμμα / φωτογραφίες / ταυτότητα αιτούντος / αντίγραφο οικοδομικής άδειας / διάγραμμα κάλυψης / αρχαιολογική υπηρεσία / δήλωση αντοχής.

Νομιμοποίηση – ρύθμιση Ν3843/10 (Νόμος Μπιρμπίλη)

 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου / υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη / τεχνική έκθεση μηχανικού / αντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας / αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος / αντίγραφο κάτοψης ορόφου / Εξουσιοδότηση/παράβολο / παραστατικά αμοιβής μηχανικού / συμβολαιογραφική κάτοψη (αν είναι προ55).

Ρύθμιση – Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν4014/11 (Νόμος Παπακωνσταντίνου)

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ακινήτου και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση Μηχανικού, αντίγραφο αδείας οικοδομής εφόσον υπάρχει, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις των χώρων που αφορούν τις αυθαίρετες κατασκευές, απόσπασμα ρυμμοτομικού χάρτη ή χάρτη εξαρτημένου από το εθνικό σύστημα συντεταγμένων,φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, ειδικό δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού και αντίγραφο του Ε9.
 • Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500€ / 1000€ ή 2000€ ανάλογα με το μέγεθος της αυθαίρετης κατασκευής.
 • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου

Ρύθμιση – Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν4178/13 (Νόμος Καλαφάτη)

Δικαιολογητικά:

 • Ανάθεση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό για την τακτοποίηση
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
 • Ε9
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού
 • Φωτογραφίες
 • Υπάρχουσα Οικοδομική Άδεια
 • Κατόψεις
 • Τομές
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες
 • Αμοιβή μηχανικού/ Εισφορά ΤΕΕ
 • ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ μηχανικού
 • Δελτίο Δομικής Τρωτότητας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας
 • Έγγραφα ρύθμισης με προηγούμενους νόμους (Ν_3843/10, Ν. 1337/83)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο ΕΓΣΑ)
 • Αποδείξεις προηγούμενων πληρωμών οφειλών
 • ΦΕΜ μηχανικού
 • Θετική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 12 του Ν. 4178 ή Θετική απόφαση αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)
 • Οικοδομική άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης
 • Δικαιολογητικά μείωσης προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
 • Παραχωρητήριο ή Νόμιμος τίτλος από ΟΕΚ
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση
 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη
 • Δικαιολογητικά Ειδικών περιπτώσεων του Ν.4178/13 άρθρο 23
 • Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για Η/Μ
Τοπογραφικό διάγραμμα
Φωτογραφίες
Ταυτότητα αιτούντος
Ταυτότητα αιτούντος
Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ