null
Δασικοί Χάρτες

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ   

Έχει προκληθεί αρκετός θόρυβος, λόγω λαθεμένων κινήσεων. Οι αντιρρήσεις θα είναι πολύ λιγότερες αριθμητικά, αλλά για πιο σημαντικές περιπτώσεις όταν οι πολίτες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ακριβείς ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Ο ρόλος του τοπογράφου – μηχανικού κατά τη διαδικασία αντιρρήσεων των δασικών χαρτών είναι να συμβουλέψει τον κάθε πολίτη ώστε να συντάξει ορθά με τα κατάλληλα εργαλεία την αντίρρησή του.
Τα εργαλεία αυτά είναι το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, ώστε να περιγραφεί ορθά το κάθε ακίνητο και η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας η οποία θα αιτιολογήσει την ένσταση του πολίτη για το χαρακτήρα που έχει η περιουσία του στον αναρτημένο δασικό χάρτη. Τελικά ο αν. υπουργός κ. Φάμελλος, αν και δεν κατέστη δυνατόν να τον συναντήσουμε, υιοθέτησε τις περισσότερες προτάσεις που του καταθέσαμε, ρυθμίζοντας με τον νέο νόμο αρκετά ζητήματα.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Η έννοια του «Δασικού Χάρτη» θεσμοθετήθηκε με τον ν.2664/1998. Πρόκειται για ένα χάρτη όπου αναπαρίστανται τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι εκτάσεις άλλης μορφής. Ως έτος βάσης για τον ορισμό των παραπάνω εκτάσεων λαμβάνεται υπόψη το έτος 1945 χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες εκείνης της εποχής, και πρόσφατες αεροφωτογραφίες. Η εκπόνηση των μελετών του Δασικού Χάρτη γίνεται από Δασολόγους Μελετητές εφαρμόζοντας μεθόδους φωτοερμηνείας.

Είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία που έχετε για να ξεκαθαρίσετε την ιδιοκτησία σας ως προς το δασικό χαρακτήρα. Μετά από την προθεσμία αυτή δεν μπορείτε να κάνετε πλέον ένσταση και δεν προβλέπεται περίοδος παράτασης.
Το χρονικό περιθώριο των 45 ημερών (65 για τους κατοίκους του εξωτερικού) για την υποβολή ενστάσεων είναι ιδιαίτερα μικρό και η δυνατότητα των υπηρεσιών για έκδοση αεροφωτογραφιών παλαιοτέρων ετών, όπου μπορείτε να τεκμηριώσετε – στοιχειοθετήσετε την ένστασή σας, είναι περιορισμένη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βήμα 1ο) Εντοπισμός ακινήτου στο δασικό χάρτη
Βήμα 2ο) Εξέταση – έρευνα του χαρακτήρα του ακινήτου
Βήμα 3ο) Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης
Βήμα 4ο) Συγκέντρωση δικαιολογητικών
Βήμα 5ο) Αποστολή δικαιολογητικών
Βήμα 6ο) Εκδίκαση των αντιρρήσεων στην Επιτροπή ΕΠΕΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

 • Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).

Ενδεικτικά:

 • Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
 • Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.
  Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
  Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
  Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
 • Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.
Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

 

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής:

 • Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
 • Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.300) ευρώ.

Δημόσια έγγραφα

Φωτογραφίες

tautotita-aitountos

Ταυτότητα αιτούντος

ypeuthini-dhlosi

Υπεύθυνη δήλωση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΙΜΗ
Για εμβαδόν έκτασης  εώς και 100 τμ 250,00Ε
Για εμβαδόν έκτασης εώς και 1000 τμ 450,00Ε
Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1000 τμ και εώς 5000 τμ 800,00Ε
Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5000 τμ και εώς 10000 τμ 1450,00Ε
Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10000 τμ εώς και 20000 τμ 2700,00Ε
Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20000 τμ εώς και 100000 τμ 5150,00Ε
Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100000τμ εώς και 300000 τμ ΕΙΔΙΚΟ DEAL
Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 300000 τμ ΕΙΔΙΚΟ DEAL

 

*Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος αφορά την πλήρη σύσταση φακέλου-διεκπεραίωση υποβολής αντιρρήσεων και είναι ενδεικτικός διότι το τελικό κόστος θα προκύψει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εξακρίβωσης των απαιτήσεων της υπόθεσής σας.

**Σε περίπτωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος ακολουθεί σχετικός τιμοκατάλογος.

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΣΕ Τ.Μ) ΤΙΜΗ
100 225,00Ε
200 270,00Ε
300 300,00Ε
400 360,00Ε
500 390,00Ε
>500 ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά