Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Δασικοί Χάρτες

 

2

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


Η έννοια του «Δασικού Χάρτη» θεσμοθετήθηκε με τον ν.2664/1998. Πρόκειται για ένα χάρτη όπου αναπαρίστανται τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι εκτάσεις άλλης μορφής. Ως έτος βάσης για τον ορισμό των παραπάνω εκτάσεων λαμβάνεται υπόψη το έτος 1945 χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες εκείνης της εποχής, και πρόσφατες αεροφωτογραφίες. Η εκπόνηση των μελετών του Δασικού Χάρτη γίνεται από Δασολόγους Μελετητές εφαρμόζοντας μεθόδους φωτοερμηνείας.
Είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία που έχετε για να ξεκαθαρίσετε την ιδιοκτησία σας ως προς το δασικό χαρακτήρα. Μετά από την προθεσμία αυτή δεν μπορείτε να κάνετε πλέον ένσταση και δεν προβλέπεται περίοδος παράτασης.
Το χρονικό περιθώριο των 45 ημερών (65 για τους κατοίκους του εξωτερικού) για την υποβολή ενστάσεων είναι ιδιαίτερα μικρό και η δυνατότητα των υπηρεσιών για έκδοση αεροφωτογραφιών παλαιοτέρων ετών, όπου μπορείτε να τεκμηριώσετε - στοιχειοθετήσετε την ένστασή σας, είναι περιορισμένη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βήμα 1ο) Εντοπισμός ακινήτου στο δασικό χάρτη
Βήμα 2ο) Εξέταση – έρευνα του χαρακτήρα του ακινήτου
Βήμα 3ο) Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης
Βήμα 4ο) Συγκέντρωση δικαιολογητικών
Βήμα 5ο) Αποστολή δικαιολογητικών
Βήμα 6ο) Εκδίκαση των αντιρρήσεων στην Επιτροπή ΕΠΕΑ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).


Ενδεικτικά:
1) Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
2) Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κ.α.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
4). Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
5). Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
6). Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.
Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

 

 

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.300) ευρώ.

 

Δημόσια έγγραφα

Δημόσια έγγραφα

 

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Ταυτότητα αιτούντος

Ταυτότητα αιτούντος

Υπεύθυνση δήλωση ιδιοκτήτη

Υπεύθυνη δήλωση

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ               

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ

                                  ΤΙΜΗ

Για εμβαδόν έκτασης  εώς και 100 τμ

                                   250,00Ε

Για εμβαδόν έκτασης  εώς και 1000 τμ

                                   450,00Ε

Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1000 τμ και εώς 5000 τμ                          

                                  800,00Ε

Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5000 τμ και εώς 10000 τμ

                                 1450,00Ε

Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10000 τμ εώς και 20000 τμ

                                  2700,00Ε

Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20000 τν εώς και 100000 τμ

                                  5150,00Ε

Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100000τμ εώς και 300000 τμ

                               ΕΙΔΙΚΟ DEAL

Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 300000 τμ

                               ΕΙΔΙΚΟ DEAL


                                                                                                                         

      

    ✦  Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος αφορά την πλήρη σύσταση φακέλου-διεκπεραίωση υποβολής αντιρρήσεων και είναι ενδεικτικός διότι το τελικό κόστος θα προκύψει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εξακρίβωσης των απαιτήσεων της υπόθεσής σας.

   ✦✦ Σε περίπτωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος ακολουθεί σχετικός τιμοκατάλογος.                     

                                                            ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΣΕ Τ.Μ)

                                  ΤΙΜΗ

                                                                         100

                                  225,00Ε

                                                                         200

                                  270,00Ε

                                                                         300

                                 300,00Ε

                                                                         400

                                360,00Ε

                                                                         500

                                  390,00Ε

                                                                       >500

                        ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Σαββάτο, 19 Αυγούστου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 επισκέπτες και κανένα μέλος

00:53:24

Links

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti   ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr