Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Τεχνικός Ασφαλείας

kentriki

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΠΔ 17/96).
 • Μελέτη Σήμανσης.
 • Διαδικασίες ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών.
 • Μελέτη και Μέτρηση φυσικών παραγόντων (θόρυβος, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός)
 • Μέσα ατομικής προστασίας.
 • Μελέτες Εργονομίας.
 • Μελέτες Πυρασφάλειας

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της ΠΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ:

Παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:

 1. Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
 2. Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 3. Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).
 4. Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .

 

Ο Ιατρός Εργασίας της ΠΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ:

 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων των παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

 

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) επιτυγχάνει τα εξής:

 • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στην επιχείρηση.
 • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
 • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
 • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.

 

Μελέτη σήμανσης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα Διεξαχθεί η Μελέτη
 • Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου
 • Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης
 • Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση
 • Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας

 

Τεχνικός ασφαλείας

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξή του σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω κι έναν εργαζόμενο (Ν 3850/2010 & 1586/1985) με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση. Ο ρόλος του συνίσταται σε:

 • Υπηρεσίες συμβούλου της επιχείρησης στα Θέματα ΥΑΕ
 • Έλεγχο και επίβλεψη της ασφάλειας της εγκατάστασης
 • Προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων
 • Υποδείξεις ασφαλών μεθόδων εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
 • Προτάσεις για τα απαιτούμενα Μ.Α.Π.
 • Διερεύνηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων
 • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
 • Προτάσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας


Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 17/1996) ως μια αυτόνομη και αυτοτελής Μελέτη που στοχεύει στην εξασφάλιση της αποτροπής ατυχημάτων μέσα στην επιχείρηση και η οποία:

 • Εντοπίζει τους κινδύνους & αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση
 • Εκτιμά την επικινδυνότητα κάθε κινδύνου
 • Λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων
 • Προτείνει αναλυτικές λύσεις
 • Δεν έχει στατικό χαρακτήρα: προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβολές

 


 

 - Οι τιμές ξεκινάνε από τα 10,00€ ανά μήνα με 48 ώρες παράδοση του πρώτου ελέγχου και της διεκπεραίωσης πρωτοκόλλησης του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ


 

ΤΕΧΝ ΑΣΦ - AIOLOS COURIER ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ALAΠΙΤΑ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - AMBERAL GROUP ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ART CENTER ΤΕΧΝ ΑΣΦ - BABYNET

ΤΕΧΝ ΑΣΦ - BACCARAT

ΤΕΧΝ ΑΣΦ - BAROUGE ΤΕΧΝ ΑΣΦ - CAPITAL ΤΕΧΝ ΑΣΦ - CHARITOSGOODS
ΤΕΧΝ ΑΣΦ - CIGAR ΤΕΧΝ ΑΣΦ - CUBETEC ΤΕΧΝ ΑΣΦ - DELIKARIS SPORT ΤΕΧΝ ΑΣΦ - Euromonosi ΤΕΧΝ ΑΣΦ - EXPERT OPINION ΤΕΧΝ ΑΣΦ - FASHION PURE ΤΕΧΝ ΑΣΦ - GIAOLA ΤΕΧΝ ΑΣΦ - GOT ΤΕΧΝ ΑΣΦ - GREEN LINE ENERGY
ΤΕΧΝ ΑΣΦ - INFOKEY ΤΕΧΝ ΑΣΦ - KING SUN ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MAKELEIO ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MEDIAMAX ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MENTOR CAFE ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MIKEL ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MISSION ANTHROPOS ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MOMENTS CAFE ΤΕΧΝ ΑΣΦ - MYCOLAB
ΤΕΧΝ ΑΣΦ - NITSOLAS ΤΕΧΝ ΑΣΦ - Nobacco ΤΕΧΝ ΑΣΦ - PASSAGGIO ΤΕΧΝ ΑΣΦ - Petit Rustique ΤΕΧΝ ΑΣΦ - PFS SA ΤΕΧΝ ΑΣΦ - PLAY ΟΠΑΠ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - RE SPACE ΤΕΧΝ ΑΣΦ - RIVA ΤΕΧΝ ΑΣΦ - SAFE STEP
ΤΕΧΝ ΑΣΦ - SEITANIDIS HOME ΤΕΧΝ ΑΣΦ - SP LOGISTICS ΤΕΧΝ ΑΣΦ - Suela Nailbox ΤΕΧΝ ΑΣΦ - THE GRECOS PROJECT ΤΕΧΝ ΑΣΦ - TRAVELMARK ΤΕΧΝ ΑΣΦ - VENUS MARBLE ΤΕΧΝ ΑΣΦ - VOSPOROS ΤΕΧΝ ΑΣΦ - VRIONI ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΑΙΓΛΗ PLUS
ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΠΙΑΤΣΑ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΕΟΠΕ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΕΟΣΣ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΕΣΠΕΔΑ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - Μ Ανδρίκου ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΣΑΡΔΕΛΑ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΤΕΧΝ ΑΣΦ - ΤΣΙ ΤΣΙ

 

Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 300 επισκέπτες και κανένα μέλος

19:31:23

Links

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti   ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr